เผยแพร่แล้ว: 2020-10-12

โครงการพัฒนาเครื่องแปรรูปเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำโดยวิธีทางชีวภาพและทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของปุ๋ยน้ำ

สมปอง วรรณโคตร, พงษ์สุดา ผ่องธัญญา, ศรีอนันต์ วรรณเสน, ชลธิชา กิตติคุณ, สนิตย์ คำดี, พนิตตา ปัญญาดิลก, กฤษดา จีนเกิด, อรรถพล จินดาทรัพย์, บุญอนันต์ อนันตเสาวภาคย์

36-40

โครงการพัฒนาระบบ e-Culture กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

สุรัตน์ เลิศล้ำ, ศุภชัย ศรีหอม, ปรัชญา เฉลิมวัฒน์, ปานใจ ธารทัศนวงศ์

48-51

An Automatic Fingerprint Identification System using multiple classifiers

สรรพชัย หุวะนันทน์

54-59

การวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงรถเพื่อเกษตรกรโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ยงยุทธ เนียมทรัพย์, สมชาย สิงห์โต, วิชิต บัวแก้ว

69-78