โครงการพัฒนาเครื่องแปรรูปเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำโดยวิธีทางชีวภาพและทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของปุ๋ยน้ำ

Main Article Content

สมปอง วรรณโคตร
พงษ์สุดา ผ่องธัญญา
ศรีอนันต์ วรรณเสน
ชลธิชา กิตติคุณ
สนิตย์ คำดี
พนิตตา ปัญญาดิลก
กฤษดา จีนเกิด
อรรถพล จินดาทรัพย์
บุญอนันต์ อนันตเสาวภาคย์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
วรรณโคตร ส., “โครงการพัฒนาเครื่องแปรรูปเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำโดยวิธีทางชีวภาพและทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของปุ๋ยน้ำ”, Crma. J., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 36–40, พ.ค. 2004.
บท
บทความวิจัย