การวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงรถเพื่อเกษตรกรโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Main Article Content

ยงยุทธ เนียมทรัพย์
สมชาย สิงห์โต
วิชิต บัวแก้ว

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เนียมทรัพย์ ย., สิงห์โต ส., และ บัวแก้ว ว., “การวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงรถเพื่อเกษตรกรโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์”, Crma. J., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 69–78, พ.ค. 2004.
บท
บทความวิจัย