โครงการค้นหาเส้นทางโบราณ และถิ่นฐานโบราณในอารยธรรมขอม ระหว่างเมืองพิมาย และเมืองพระนคร โดยใช้เทคโนโลยี Remote sensing และ GIS และการพัฒนาระบบ Multimedia GIS ทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

Main Article Content

สุรัตน์ เลิศล้ำ
ศุภชัย ศรีหอม
ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เลิศล้ำ ส., ศรีหอม ศ., และ เฉลิมวัฒน์ ป., “โครงการค้นหาเส้นทางโบราณ และถิ่นฐานโบราณในอารยธรรมขอม ระหว่างเมืองพิมาย และเมืองพระนคร โดยใช้เทคโนโลยี Remote sensing และ GIS และการพัฒนาระบบ Multimedia GIS ทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี”, Crma. J., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 52–53, พ.ค. 2004.
บท
บทความวิจัย