การศึกษาผลของแรงเสียดทานโดยใช้ของผสมอะคริลาไมด์โพลีเมอร์ที่มีต่อต้นทุนพลังงานในการดันท่อใต้ชั้นดินของกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ประกฤษฎิ์ วงศ์สุคนธ์ชาติ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
วงศ์สุคนธ์ชาติ ป., “การศึกษาผลของแรงเสียดทานโดยใช้ของผสมอะคริลาไมด์โพลีเมอร์ที่มีต่อต้นทุนพลังงานในการดันท่อใต้ชั้นดินของกรุงเทพมหานคร”, Crma. J., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 79–87, พ.ค. 2004.
บท
บทความวิจัย