การศึกษาผลของความสูงทรงกระบอกและทรงกรวยของไซโคลนที่มีผลต่อลักษณะการไหลภายในไซโคลนโดยใช้กระบวนการคำนวณทางจลนพลศาสตร์

Main Article Content

วสันต์ ศรีเมือง
วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์
อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ศรีเมือง ว., ไกรเพ็ชร์ ว., และ สุขแสงพนมรุ้ง อ., “การศึกษาผลของความสูงทรงกระบอกและทรงกรวยของไซโคลนที่มีผลต่อลักษณะการไหลภายในไซโคลนโดยใช้กระบวนการคำนวณทางจลนพลศาสตร์”, Crma. J., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 88–95, พ.ค. 2004.
บท
บทความวิจัย