วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ISSN:2350-9600 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าของบุคลากร ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก กองทัพไทย และบุคคลทั่วไป

โดยมีขอบเขตการตีพิมพ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการทหาร การรักษาความปลอดภัย และความมั่นคง วารสารฯ มีกำหนดออกในเดือนธันวาคมของแต่ละปี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2020): วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เผยแพร่แล้ว: 2020-10-23

บทบรรณาธิการ

ผเดิม หนังสือ

The Efficient Forecast of Demand Side Management for Flight Simulator Energy Management System

กฤษณะ สุขดี, วัชระ วงค์ปัญโญ

106-119

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการถ่ายเทความร้อนภายในกำแพงหลายชั้น

วิศรุต คล้ายแจ้ง, นพรัตน์ โพธิ์ชัย, สมภูมิ มีชาวนา

120-130

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN 2350-9600 (Print)