วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ISSN:2350-9600 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าของบุคลากร ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก กองทัพไทย และบุคคลทั่วไป

โดยมีขอบเขตการตีพิมพ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการทหาร การรักษาความปลอดภัย และความมั่นคง วารสารฯ มีกำหนดออกในเดือนธันวาคมของแต่ละปี

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-22

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง การใช้ที่ดินด้วยข้อมูลดาวเทียม

สาโรช แสงเมือง, รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญ รัชฎาวงศ์, พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตยาภรณ์ เจริญผล

12-27

การศึกษาเปรียบเทียบค่ากำลังของวัตถุระเบิดแรงสูงจากการคำนวณทางเทอร์โมเคมีอย่างง่ายและค่าจากการทดลอง

พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองศักดิ์ อยู่ชา, พันตรี ดร. ฐิติพงษ์ กาวิชัย

76-93

การพัฒนากระบวนการผลิต “ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป” เพื่อใช้เป็นเสบียงประจำบุคคล

พันตรี ดร. ปัญญวุฒิ จันทร์ถนอมสุข, พันเอก มารุต วัชระคุปต์, พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา แสนวงค์

110-120

ดูทุกฉบับ

ISSN 2350-9600 (Print)