การรับรู้จากระยะไกลเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับความชื้นของดิน: เทคนิคการตรวจวัดและแหล่งข้อมูลที่มีให้บริการ

ผู้แต่ง

  • วิโรจน์ ละอองมณี คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  • สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ภาณุ อุทัยศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.8

คำสำคัญ:

ความชื้นของดิน, การรับรู้จากระยะไกล, แหล่งข้อมูลความชื้นของดิน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การค้นคว้าเพื่อหาแหล่งข้อมูลความชื้นของดินที่มีการสำรวจตรวจวัดจากเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและการพัฒนาตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่นักวิจัยและผู้ที่ศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับการต่อยอดองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้งานในด้านที่เกี่ยวข้อง บทความนี้ได้กล่าวถึงองค์ความรู้พื้นฐานของการรับรู้จากระยะไกล กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและการตรวจวัดความชื้นของดิน การตรวจวัดความชื้นของดินด้วยเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล รวมถึงการแสดงรายละเอียดโดยสรุปของแหล่งข้อมูลความชื้นของดินที่มีให้บริการผ่านเครือข่ายอินเน็ตพร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน การศึกษาครั้งนี้สามารถประยุกต์ใช้งานข้อมูลความชื้นของดินในการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพื้นที่เผาไหม้ ปัญหาหมอกควัน (PM10 และ PM2.5) และการเฝ้าระวังด้านภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kerr YH, Wigneron J-P, Al Bitar A, Mialon A, Srivastava PK. Soil moisture from space. In:

Satellite Soil Moisture Retrieval.J Techniques and Applications. Elsevier; 2016. p. 3–27.

Kim S, Zhang R, Pham H, Sharma A. A review of satellite-derived soil soisture and Its Usage for flood estimation. Remote Sens Earth Syst Sci. 2019 Dec 1;2(4):225–46.

Lillesand T, Kiefer RW. Remote sensing and image interpretation 4th Edition.2000

American Society for photogrammetry and Remote Sensing. Manual of Photogrammetry. 5th ed. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS);2004.

Jensen JR. Remote sensing of the environment: an earth resource perspective. 2nd ed. Pearson; 2007.

Brocca L, Ciabatta L, Massari C, Camici S, Tarpanelli A. Soil moisture for hydrological applications: Open questions and new opportunities. Water. 2017 Feb;9(2):140.

Juglea S, Kerr Y, Mialon A, Lopez-Baeza E, Braithwaite D, Hsu K. Soil moisture modelling of a SMOS pixel: interest of using the PERSIANN database over the Valencia Anchor Station. Hydrol Earth Syst Sci. 2010 Aug 10;14(8):1509–25.

Kerr YH. Soil moisture from space: Where are we? Hydrogeol J. 2007 Jan 25;15(1):117–20.

Pellarin T, Louvet S, Gruhier C, Quantin G, Legout C. A simple and effective method for correcting soil moisture and precipitation estimates using AMSR-E measurements. Remote Sens Environ. 2013 Sep;136:28–36.

Mohanty BP, Cosh MH, Lakshmi V, Montzka C. Soil moisture remote sensing: state-of-the-science. Vadose Zone J. 2017;16(1):1-9.

National Aeronautics and Space Administration (NASA). Overview. California Institute of Technology.Available from: https: // smap.jpl.nasa.gov/observa tory/overview/[Accessed 31th March 2021].

National Aeronautics and Space Administration (NASA). Data Products. California Institute of Technology Available from: https://smap. jpl. nasa. gov/data/ [Accessed 31th March 2021].

Geo - Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) (GISTDA). Available from: http://droughtv2.gistda.or.th [Accessed 31th March 2021]

UN-SPIDER. In Detail: Recommended Practice: Drought monitoring using the Standardized Precipitation Index (SPI). Available from: https:// un-spider.org/ advisory - support/recommended- practices/recommended-practice-drought-monitoring-spi/ in-detail? [Accessed 31th March 2021].

Prommuean S, Waewsak J, Katathikarnkul S, Konruang S. The study of soil moisture using remote sensing data and ground-Based measurement: A case study in Phatthalung

Province. ASEAN J Sci Technol Rep. 2018 Oct 25;21(3):224–32.

Marino P, Peres DJ, Cancelliere A, Greco R, Bogaard TA. Soil moisture information can

improve shallow landslide forecasting using the hydrometeorological threshold approach.

Landslides. 2020 Sep 1;17(9):2041–54.

Brocca L, Ponziani F, Moramarco T, Melone F, Berni N, Wagner W. Improving landslide

forecasting using ASCAT-Derived soil moisture data: A case study of the torgiovannetto

landslide in Central Italy. Remote Sens. 2012 May 4;4(5):1232–44.

Zhuo L, Dai Q, Han D, Chen N, Zhao B, Berti M. Evaluation of remotely sensed soil moisture for landslide hazard assessment. IEEE J Sel Top Appl Earth Obs Remote Sens. 2019 Jan;12(1): 162–73.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23

How to Cite

ละอองมณี ว. ., ฤกษ์อยู่สุข ส. ., & อุทัยศรี ภ. . (2022). การรับรู้จากระยะไกลเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับความชื้นของดิน: เทคนิคการตรวจวัดและแหล่งข้อมูลที่มีให้บริการ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 7(2), 10–19. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.8