Announcements

 
Call for Paper

ประกาศรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL. Eng. J.) เป็นวารสารราย 6 เดือนที่เผยแพร่องค์ความรู้ และผลวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยลักษณะผลงานวิจัยอาจเป็นผลงานวิจัยพื้นฐาน ผลงานวิจัยประยุกต์หรือผลงานวิจัยต้นฉบับ ซึ่งผู้เขียนสามารถจัดส่งได้ทั้งบทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ในการนี้กองบรรณาธิการ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน รับบทความวันสุดท้าย วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกๆปี
  • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม รับบทความวันสุดท้าย วันที่ 1 เมษายน ของทุกๆปี

วัตถุประสงค์ของวารสาร

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวารสารทางวิชาการจัดพิมพ์ฉบับแรกในเดือนมกราคม พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางที่น่าสนใจด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โดยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของบทความ

  • บทความวิจัย (research articles) เป็นรายการวิจัย หรือรายงานทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสือ
  • บทความปริทัศน์ (review articles) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เชิงวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากวารสารหรือหนังสือ โดยมีการวิเคราะห์และวิจารณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกอย่างแท้จริง