ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เบอร์โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1236

Email : EngineeringJournal@rmutl.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1236

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1236