กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา    
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน    
รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบายและยุทธศาสตร์    
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    
ผู้ช่วยอธิการบดี    
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์    
คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์    
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ    
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร    
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน    
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล    
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ    
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม    
หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ยิ่งขยัน คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  สิทธิเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สิริสิงห มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.กาณฑ์ เกิดชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ บุตรดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี เปรมานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติรัฐ นันสะอาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินิติ โชติสังกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราภรณ์ ชื่นบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพล ดำรงชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลั่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ หาญณรงค์ชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ สุวลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย เดชธรรมรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล จีนะวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชาติ มั่นศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.ภาณุ อุทัยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์
     

ฝ่ายจัดพิมพ์และเผยแพร่

นางสาวจิราภรณ์ กันทะใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายครรชิต เงินคำคง คณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาววัลลภา วงศ์ษายะ คณะวิศวกรรมศาสตร์