วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายเร่งด่วนในการจัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวารสารทางวิชาการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางที่น่าสนใจด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โดยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาที่เกี่ยวข้อง</p> th-TH EngineeringJournal@rmutl.ac.th (กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์) EngineeringJournal@rmutl.ac.th (กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์) Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 การฟื้นฟูเหมืองแร่ร้างและหลักเกณฑ์พิจารณาเพื่อใช้ประโยชน์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/248701 <p>การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง 7 โครงการในต่างประเทศ ถูกเลือกเสนอเฉพาะโครงการที่ประสบความสำเร็จมีผลกำไร งบประมาณในธุรกิจถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาสถานที่ บำรุงรักษาสภาพเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยโดยเจ้าของธุรกิจตลอดช่วงเวลาทำธุรกิจได้แก่ สวนสนุกใต้ดินซาลินาเทอร์ดาร์ โบสถ์ใต้ดินเวียร์ลิชการ์ แหล่งดำน้ำชมการเรืองแสงของกัมมันตภาพรังสี สนามแข่งรถวิบากใต้ดิน สนามแข่งรถวิบากขนาดใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์ระบบปิด และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล เซี่ยงไฮ้ วันเดอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางของการพัฒนาโครงการธุรกิจในพื้นที่เหมืองร้างในอนาคต เนื้อหาส่วนต่อมาได้สร้างหลักพิจารณาเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเหมืองร้างที่เกี่ยวข้องทางด้านธรณีวิทยา ปัจจัยของการออกแบบเหมืองแร่ และสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ซึ่งแสดงไว้ 17 หลักเกณฑ์ คือ ประเภทของเหมืองแร่ ผู้ถือครองพื้นที่ สภาพใช้งานปัจจุบัน เส้นทางเข้าถึงโครงการ ที่ตั้งของพื้นที่โครงการ รายละเอียดของแผนที่ส่วนบนดินและใต้ดิน ลักษณะทางธรณีวิทยา ความเสี่ยงภัยด้านธรณีเทคนิค ส่วนขยายพื้นที่สนับสนุน ทิศทางการไหลของน้ำและพื้นที่น้ำท่วมถึงตามฤดูกาล แผนที่ลม แผนที่น้ำเสีย แผนที่น้ำใต้ดิน ความสั่นสะเทือนในโครงการ ระดับความดังของเสียง และความหลากหลายทางชีวภาพ ในส่วนท้ายเป็นแนวทางการวิเคราะห์โดยสังเขปของเหมืองร้างในประเทศไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ ท้ายนี้หวังว่าจะมีการพัฒนาหลักเกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับการพัฒนาเหมืองร้างต่อไป</p> ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์, พิพัฒน์ ชื่นใจ Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/248701 Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 +0700 Solar battery charger by monitoring via Smartphone application https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/250926 <p>Solar cell monitoring system using the Blynk application has some restrictions in crossing platforms for Android and iOS. Because the widget boxes of the Blynk application are limited in the energy usage to only 2,000 joules, the web dashboard also has complexity for the application. This paper proposes a solar battery charger monitoring mobile application for Android and iOS platforms with Firebase, which can operate cross-platform by using Ionic Framework. Cordova is mainly the management of Ionic Framework, which will be getting commands to form HTML, CSS, and Angular JS to each application of Android and iOS. We implement solar battery charger by using simple buck converter interfaces with Arduino board under Pulse Width Modulation to control the battery charger, and using ACS712 module and voltage divider circuit interface with Arduino to measure the current and battery's voltage while charging the battery. NodeMCU is interfaced with an Arduino module for transferring all data via WiFi to Android and iOS Smartphones. Those data will be transferred for the record on Firebase at Cloud Server. For the experimental results, the solar charger can fully charge the battery in 10-12 hours which may depend on the sun's irradiation each day. The average battery voltage after fully charged is 13.8V. On Smartphones of Android and iOS, our applications can control and display the operation correctly. In addition, the application displays the history of battery charging as well. Our research indicates that Firebase has a significant and necessary crossing platform capability on Smartphones that can operate for Android and iOS.</p> Putthiphong Kirdpipat, Thammakorn Krongtripop, Jessada Konpang, Nattapong Intarawiset, Kobkhun Chaiyawong Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/250926 Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 +0700 การพัฒนาโปรแกรมจำลองผลตอบสนองทางความถี่สำหรับการออกแบบวงจรกรองความถี่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/250786 <p>บทความนี้นำเสนอการออกแบบโปรแกรมจำลองด้วยการใช้ MATLAB GUI สำหรับการคำนวณค่าองค์ประกอบของวงจรและแสดงผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่สำหรับระบบการสื่อสารไร้สาย การจำลองสามารถใช้ทฤษฎีการคำนวณแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การคำนวณด้วยวงจรแบบ T วงจรแบบ Pi และ วงจร K-Inverter ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการคำนวณผลตอบสนองทางความถี่ รูปแบบวงจรกรองความถี่ รูปแบบผลตอบสนอง รวมถึงสามารถกำหนดค่าการกระเพื่อม และ ลำดับของผลตอบสนองได้ ผลจากการใช้งานโปรแกรมจำลองสามารถช่วยให้ลดเวลาในการคำนวณค่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของวงจร เนื่องจากการคำนวณค่าอุปกรณ์และค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรมีการใช้สมการที่ค่อนข้างซับซ้อน สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบกราฟผลตอบสนองทางความถี่เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์และออกแบบผลตอบสนองทางความถี่ตามความต้องการได้ โดยผลการทดลองโปรแกรมจำลอง มีการเปรียบเทียบผลการจำลองทั้ง 3 รูปแบบ มีผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันและมีความถูกต้องตามหลักทฤษฎี สำหรับย่านความถี่ระบบสื่อสารไร้สาย นอกจากนี้การใช้งานโปรแกรมจำลองไม่เพียงแต่สามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานด้านผลตอบสนองทางความถี่แล้ว ผู้ใช้งานสามารถใช้ผลลัพธ์ในการหาค่าองค์ประกอบของวงจรกรองความถี่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบวงจรขั้นสูงต่อไปได้ตามลำดับ</p> ณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ, ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์, อภิรัญธ์ จันทร์ทอง, เจษฎา ก้อนแพง Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/250786 Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 +0700 การศึกษาการตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเส้นใยนำแสงด้วยโอทีดีอาร์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/252100 <p>บทความนี้นำเสนอการตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเส้นใยนำแสงด้วยโอทีดีอาร์ (OTDR) โดยใช้เส้นใยนำแสงที่ใช้ในระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาประยุกต์เป็นเซ็นเซอร์ แล้วใช้เครื่องมือวัดทางแสงโอทีดีอาร์ทำการวิเคราะห์สัญญาณการสูญเสียของการกระเจิงย้อนกลับแบบเรย์ลี ของสัญญาณแสง ณ ตำแหน่งของเซนเซอร์เส้นใยนำแสง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสูญเสียสัญญาณแสงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเซนเซอร์เส้นใยนำแสง รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบของเส้นใยนำแสงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การสร้างเซนเซอร์จะทำการพันเส้นใยนำแสงบนแผ่นทองแดงทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร ในการตรวจวัดอุณหภูมิจะป้อนความร้อนด้วยเครื่องเป่าลมร้อนผ่านเข้าไปในเซนเซอร์ สัญญาณที่วัดได้จากโอทีดีอาร์มาจากการที่โอทีดีอาร์ส่งพัลส์แสงที่มีความกว้างพัลส์ 30 นาโนวินาที ที่ความยาวคลื่น 1550 นาโนเมตร ระยะทางในการทดสอบประมาณ 5 กิโลเมตร รอบเวลาในการทดสอบแต่ละพัลส์คือ 60 วินาที ทำการทดสอบในช่วงอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ถึง 130 องศาเซลเซียส ผลการทดสอบพบว่าค่าการสูญเสียสัญญาณแสง ณ ตำแหน่งของเซนเซอร์เส้นใยนำแสงมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าอุณหภูมิ ระบบที่นำเสนอสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นระบบเซนเซอร์ในการตรวจวัดอุณหภูมิได้</p> ศุภเศรษฐ จันทร์อ่อน, อธิคม ฤกษบุตร Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/252100 Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 +0700 ระบบรดน้ำ ใส่ปุ๋ย และพ่นยาฆ่าแมลงอัตโนมัติสำหรับแปลงกุหลาบโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ อีเอสพี 8266 และบลิ้งค์ ไอโอที แพลตฟอร์ม https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/250956 <p>งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบในการช่วยดูแลจัดการสวนกุหลาบ ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งระบบจะทำหน้าที่อัตโนมัติตามการตั้งเวลาด้วยโทรศัพท์มือถือ ผ่านบลิ้งค์ ไอโอที แพลตฟอร์มในการควบคุมการจ่ายน้ำ ปุ๋ยชนิดน้ำและยาฆ่าแมลง จำนวน 3 ถัง ผ่านทาง โมดูลรีเลย์ ที่ต่อเข้ากับ โซลินอยด์วาล์ว เพื่อควบคุมการจ่ายน้ำ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ที่อยู่ในแต่ละถังผ่านท่อพีวีซีและท่อพีอี เข้าสู่แปลงสวนกุหลาบ ขนาด 1 เมตร x 4.5 เมตร โดยจะติดหัวน้ำหยดไว้ที่โคนของต้นกุหลาบในแต่ละต้นเพื่อใช้ในการจ่ายน้ำและปุ๋ยชนิดน้ำ ส่วนยาฆ่าแมลงจะใช้หัวสเปรย์จำนวน 5 หัวติดกับท่อที่อยู่ด้านบนของแปลง และในระบบ จะมีเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศและวัดอุณหภูมิเพื่อนำมาบันทึกข้อมูล ซึ่งจะแสดงผลและสั่งการทำงานผ่าน บลิ้งค์แอปพลิเคชัน ได้โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ อีเอสพี 8266 เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบและส่งข้อมูลไปยัง บลิ้งค์เซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ระบบสามารถทำการแจ้งเตือนสถานะการรดน้ำ ผ่านทางไลน์โนติฟาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบได้ จากการทดลองการทำงานของระบบเป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ สวนกุหลาบพรพิมล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น และมีการแจ้งเตือนการทำงานผ่าน ทางไลน์โนติฟาย ระบบสามารถควบคุมโซลินอยด์วาล์วได้ทั้ง 3 ตัว ในการรดน้ำใส่ปุ๋ยและพ่นยาฆ่าแมลงสำหรับต้นกุหลาบที่มีความสูงเฉลี่ย 30 – 50 ซม. ได้ 1 แปลง หรือ 45 ต้น พร้อมกัน ในการรดน้ำหรือใส่ปุ๋ยชนิดน้ำหนึ่งครั้งจะใช้ปริมาณ 42.75 ลิตร และการพ่นยาฆ่าแมลงหนึ่งครั้งจะใช้ปริมาณน้ำยา 2.26 ลิตร จากผลการวิจัย ระบบสามารถช่วยลดเวลาในการทำงานของการใช้แรงงานคนลงได้ 52% และมีจุดคุ้มทุนจากค่าใช้จ่ายทางด้านอุปกรณ์ของระบบอยู่ภายใน 94 วัน</p> ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร , ชัชวาลย์ ถาคำ, ปณต พุกกะพันธุ์, ปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล, อนันท์ ทับเกิด , ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/250956 Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 +0700 การใช้กากมูลโคเป็นส่วนผสมคอนกรีตเพื่อเป็นแนวทางผลิตอิฐบล็อกประสาน https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/250293 <p>งานวิจัยนี้ใช้กากมูลโคของฟาร์มโคนมที่ได้จากเครื่องแยกกากไปตากแห้งแล้วเข้าเครื่องบดละเอียดขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 มาใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตเพื่อเป็นแนวทางการผลิตอิฐบล็อกประสานสำหรับเป็นสินค้าชุมชน กำหนดส่วนผสมโดยปริมาตร คือ ปูนซีเมนต์ต่อทรายละเอียดเท่ากับ 1 : 7 แทนที่ทรายละเอียดด้วยกากมูลโคนม 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 และ 5 ส่วน ตามลำดับ ใช้ปริมาณน้ำเท่ากับ 350 มิลลิลิตร ผสมและขึ้นรูปเป็นก้อนตัวอย่างคอนกรีตขนาด 10 x 10 x 10 ซม. ทดสอบความชื้น การดูดซึมน้ำ และความหนาแน่น ที่อายุ 28 วัน ความต้านทานแรงอัดที่อายุ 7 14 21 และ 28 วัน พบว่าการผสมกากมูลโคมากขึ้นส่งผลให้ความต้านทานแรงอัดและความหนาแน่นมีแนวโน้มลดลง ปริมาณความชื้นและการดูดซึมน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เลือกอัตราส่วนที่เป็นไปได้นำไปขึ้นรูปเป็นอิฐบล็อกประสานขนาด 22.5 x 11.5 x 6 ซม. ทำการทดสอบความชื้น การดูดซึมน้ำ และความหนาแน่น ที่อายุ 28 วัน ความต้านทานแรงอัดที่อายุ 14 และ 28 วัน พบว่าอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายละเอียดต่อกากมูลโคเท่ากับ 1 : 6.5 : 0.5 มีสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มผช.602 สามารถนำไปใช้งานได้</p> ประชุม คำพุฒ Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/250293 Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 +0700 สมบัติเชิงกลของชิ้นงานจากการพิมพ์สามมิติด้วยวิธีการอบอ่อนทางความร้อน https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/250668 <p>งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของชิ้นงานจากการพิมพ์สามมิติในระบบ Fused Deposition Modeling: (FDM) ด้วยวิธีอบอ่อนทางความร้อน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้เงื่อนไขทางความร้อนในการพิมพ์สามมิติที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมด้วยการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลหลายระดับ กำหนดปัจจัยในการศึกษาได้แก่ อุณหภูมิในการอบอ่อน เวลาในการอบอ่อน และประเภทของการให้ความร้อน โดยกำหนดอุณหภูมิในการอบอ่อนช่วง 60 ถึง 70 องศาเซลเซียส เวลาในการอบอ่อน 30 ถึง 50 นาที และประเภทของการให้ความร้อน ระหว่างการอบอ่อน และหลังการอบอ่อน ในงานวิจัยนี้ใช้วัสดุ พอลิแลกติกแอซิดในการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานทดสอบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติร่วมกับเครื่องอบอ่อนทางความร้อนสำหรับผลตอบในการศึกษาเป็นการวัดค่าความแข็งแรงดึงของชิ้นงานทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงเอนกประสงค์ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ จากการดำเนินงานวิจัยพบว่า ผลการทดลองเงื่อนไขทางความร้อนในการพิมพ์สามมิติที่เหมาะสมที่สุดคือ อุณหภูมิในการอบอ่อนทางความร้อน 60 องศาเซลเซียส เวลาในการอบอ่อน 30 นาที และประเภทของการให้ความร้อนเป็นระหว่างการอบอ่อน โดยให้ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดเท่ากับ 52.41 เมกะปาสคาล</p> ศิวศิษฏ์ ปิจมิตร, ไกรสร วงษ์ปู่, ปริดา จิ๋วปัญญา, ภาคภูมิ ใจชมภู, พินิจ เนื่องภิรมย์ Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/250668 Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 +0700