เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวารสารทางวิชาการจัดพิมพ์ฉบับแรกในเดือนมกราคม พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางที่น่าสนใจด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โดยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่

 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมระบบควบคุม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมแม่พิมพ์
 • วิศวกรรมโลหการ
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมเหมืองแร่
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการประเมินบทความ

บทความวิจัยและบทความปริทัศน์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ ในกรณีที่ผู้ทรงวุฒิแนะนำให้แก้ไข ผู้เขียนต้องพิจารณา แก้ไขหรือชี้แจ้งเพิ่มเติมให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบ เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนมีความเห็นตรงกัน และบทความได้แก้ไขเรียบร้อย จึงสามารถตีพิมพ์บทความในวารสารได้

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสาร

ออกเผยแพร่ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 
 • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ผู้ให้สนับสนุนการจัดทำวารสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา