เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย / วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้องในการใช้องค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

 

เผยแพร่แล้ว: 2017-12-18

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สุภาวดี แหยมคง, พัทนันท์ โกธรรม, ประภาศิริ ใจผ่อง, ปิยวดี น้อยน้ำใส, Tuan Nguyen Ngoc, ศิริกานดา แหยมคง, สุทธิพงศ์ เอี่ยมอ่อง

15-25