ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

สุภาวดี แหยมคง
พัทนันท์ โกธรรม
ประภาศิริ ใจผ่อง
ปิยวดี น้อยน้ำใส
Tuan Nguyen Ngoc
ศิริกานดา แหยมคง
สุทธิพงศ์ เอี่ยมอ่อง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวนรวม 187 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 54.07 ± 14.40 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 69.57) สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 63.04) มีการปลูกพืชไร่มากที่สุด (ร้อยละ 79.55) ในส่วนของค่าคะแนนความรู้ของเกษตรกรในการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชในภาพรวมเฉลี่ย มีค่าร้อยละ 74.30 สำหรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (3.73 ± 0.54) จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าเกษตรกรจะมีค่าคะแนนของความรู้และพฤติกรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสมมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่เกษตรผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน และชุมชน ต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้ความรู้ที่เหมาะสมและถูกต้องต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

สุภาวดี แหยมคง, Pibulsongkram Rajabhat University

Animal Science Program, Faculty of Food and AgriculturalTechnology, Pibulsongkram Rajabhat University

References

ชนิกานต์ คุ้มนก และสุดารัตน์ พิมเสน. (2557). พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. 16(1): 56-67.

ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.

นัฐวุฒิ ไผ่ผาด. (2557). การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดพืชของเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม. ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 216 น.

บุญชม ศรีสะอาด. (2538). วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

พิมพร ทองเมือง และยุทธนา สุดเจริญ. (2559). พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 1(1): 371-378.

พิมพ์ลดา ภิรมย์จิตร และสุชาดา ภัยหลีกลี้. (2557). ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน. 2 (3): 299-309.

ศศิธร แท่นทอง ภาณุสิทธิ์ มั่นคง และเรวัต รัตนวิชัย. (2555). การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อสำรวจการใช้สารเคมีในการเกษตรของเกษตรกร ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. 14: 21-33.

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์. (2548). รายงานประจำปี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์. เพชรบูรณ์ : สำนักงานเกษตร.

สำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์. (2551). รายงานประจำปี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์. เพชรบูรณ์ : สำนักงานเกษตร.

สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี. (2558). พื้นที่การเกษตร/ครัวเรือนเกษตรกร. เพชรบูรณ์ : สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี.

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์. (2560). ข้อมูลลักษณะทางภูมิศาสตร์. เพชรบูรณ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์.