Published: 2013-07-07

บทบรรณาธิการ

วัลนิกา ฉลากบาง

การวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้

ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน

11-22

แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา

เพ็ญนภา ล่ามสมบัติ, อุดร หวานอารมณ์, อินธิสาร ไชยสุข

35-46

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย

รังษวุฒิ มาตวังแสง, อุดร หวานอารมณ์, พิลานุช ภูษาวิโศธน์

47-60