สภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม

Authors

  • ปฏิมาภร ศิริสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1
  • ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จำ แนกตามสถานภาพ 3) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครพนม จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 4) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 5) หาแนวทางพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ประชากรที่ใชใ้ นการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 638 คน หัวหน้างานบุคลากร จำนวน 499 คน และครูผู้สอน จำนวน 5,470 คน รวม 6,468 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 411 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น ด้านสภาพการพัฒนาบุคลากร เท่ากับ .86 และด้าน ปัญหาการพัฒนาบุคลากร เท่ากับ .71 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจังหวัดนครพนมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง3) สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 4) ปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จำแนกตามขนาดของ โรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 7) สภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จำแนกตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่แตกต่างกัน 8) ปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จำแนกตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่แตกต่างกัน 9) การวิจัยครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 6 ด้าน

 

Abstract

The purpose of this research was to study and to compare the state and the problems of human resource development in schools under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province based on status, school size, and the office of educational service area. The population were totally 6,438, consisted of 638 school executives, 499 head of human resource staffs and 5,470 teachers. The sample was 411 who were selected by multistage random sampling method. The instrument used to collect data was questionnaire. The reliability coefficients of the state of human resource development was .86 and the problems of human resource development was .71. Statistics employed to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t – test and f – test.

The results showed that 1) The state of development of education personnel in schools under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province was at the high level. 2) Problems of human resource development in schools under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province were at the moderate level. 3) Administrators, supervisory personnel and teachers whose status were diffenent had opinion on the state of development of education personnel in schools under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province significantly different at the.01 level. 4) Administrators, supervisory personnel and teachers had opinion on the problems of personnel development in schools under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province significantly different at the .01 level. 5) Administrators, supervisory personnel and teachers in schools of different sizes had opinion on the state of development of education personnel in schools under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province significantly different at the .01 level. 6) Administrators, supervisory personnel and teachers in schools of different sizes had no different opinion on the problems of personnel development in schools under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province. 7) Opinion of the administrators, supervisory personnel and teachers who work under the Office of different areas concerning the state of development of education personnel in schools under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province were not different. 8) Opinion of the administrators, supervisory personnel and teachers in schools under the Office of different areas on the problems of personnel development in schools under the Office of Educational Service Area in Nakhon Phanom province were not different. 9) The research proposed guidelines for developing educational personnel development in schools in six aspects: training, job instruction, working rotation, seminar, workshop and education extending.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ศิริสวัสดิ์ ป., สุรกิจบวร ศ., & หาญรินทร์ ช. (2013). สภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม. Creative Science, 4(7), 89–102. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9974