ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

Main Article Content

สุเทพ การุณย์ลัญจกร

Abstract

บทคัดย่อ

หนังสือชื่อ “ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” เขียนจากประสบการณ์ในการทำวิจัยของผู้เขียน และ จากการอ่านบทความและหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหนังสือ 2 เล่ม อันได้แก่ The Craft of Research โดย Wayne C. Booth, Gregory G. Colombและ Joseph M. Williams เล่มหนึ่ง และอีกเล่มหนึ่งได้แก่Public Speaking for Scientists and Engineersโดย Peter Kenny หนังสือเล่มนี้แสดง ให้เห็นว่า มีก้าวใหญ่ ๆ สามก้าวที่จะนำพาผู้อ่านไปสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ซึ่งผู้อ่านจะต้องก้าวไปตามลำดับ ให้ครบดังต่อไปนี้ การวางแผนการทำวิจัย การเขียนงานวิจัย และการนำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ และ ยังมีบทเสริมท้ายที่ว่าด้วยจรรยาบรรณนักวิจัย การวิจารณ์หนังสือนี้มีการนำเสนอจุดเด่นของหนังสือ และจุดที่พึง แก้ไข เพื่อจะทำให้หนังสือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการพิมพ์ครั้งต่อไป

คำสำคัญ : นักวิจัยมืออาชีพ

 

Abstract

The book entitled ‘Steps towards Being a Professional Researcher’ was written from the writer’s research conducting experience and from her reading of articles and books relating research doing especially from reading the two books namely ‘The Craft of Research’ by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb and Joseph M. Williams, and ‘Public Speaking for Scientists and Engineers’ by Peter Kenny.An approach to being a professional researcher requires 3 main steps to take respectively: planning of conducting research, writing a research report, and presenting the work in a given academic meeting. Moreover, an extra chapter is supplemented after the epilogue on a code of ethics for prospective researchers. Apart from this, strengths and weaknesses of this book are commented with intention for some corrections and refinements in the coming edition.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
การุณย์ลัญจกรส. (1). ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ. SNRU Journal of Science and Technology, 4(7), 141-146. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9978
Section
Research Article