การวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้

Authors

  • ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา

Keywords:

การวิจัย, การพัฒนาตัวบ่งชี้, Research, Development Indicater

Abstract

บทคัดย่อ

การพัฒนาตัวบ่งชี้ (Indicator) ได้ถูกนำไปใช้ในการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาวิชา ทั้งทางด้านการพยาบาล สาธารณสุข การบริหารศึกษา หรือการวิจัยทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ   และเมื่อศึกษาวิธีการวิจัยจะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบมาก คือจะต้องนำองค์ประกอบที่สนใจนั้นไปสร้างเป็นคำถามหรือเรียกว่าสร้างตัวบ่งชี้ และทั้งการพัฒนาตัวบ่งชี้และการวิเคราะห์องค์ประกอบนั้นจะไม่มีการกำหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) เป็นวิธีทางสถิติที่ช่วยให้นักวิจัยสร้างองค์ประกอบจากจากตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปร โดยการรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันเป็นองค์ประกอบเดียวกัน หลังจากนั้นจึงนำไปทดสอบความเที่ยงตรงตามสภาพกับกลุ่มผู้รู้ชัดแจ้ง (Known Groups) หรือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ( Confirmatory Factor Analysis)

คำสำคัญ : การวิจัย, การพัฒนาตัวบ่งชี้

 

Abstract

Indicator development was used for research and thesis in graduate education in various courses such as the nursing public health educational administration or other social research. According different research it were found that the same things was the element analysis,that is, those different element was used in order to make the questionnaire or it may be called the indicator making . The indicator development and the element analysis would fix the independent variable and dependent variable. For the data analysis ,it would use exploratory factor analysis ,which helped atatically  the researcher to be able to make the one element from many variables by mixing the relative variables. Later, the researcher could be proved by the known groups the accuracy or confirmatory factor analysis.

Keywords : Research, Development Indicater

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ละเอียดอ่อน ค. (2013). การวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้. Creative Science, 4(7), 11–22. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9960