แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา

Authors

  • เพ็ญนภา ล่ามสมบัติ Graduate student, M.Ed. English, The Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University
  • อุดร หวานอารมณ์ Advisor, Ph.D. Applied Linguistics, New Zealand, Assistant Professor, a lecturer of The Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University
  • อินธิสาร ไชยสุข Co-advisor, Ph.D. English and Applied Linguistics, United Kingdom, a lecturer of The Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham Universitty

Abstract

บทคัดย่อ

การอ่านเร็วเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญและช่วยสนับสนุนในการเรียนการสอนภาษาอย่างมาก  โดยเฉพาะสำหรับผู้เรียนในประเทศไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  อาจกล่าวได้ว่าทักษะการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน  ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพัฒนาการสร้างรูปแบบการฝึกอ่านเร็วที่ถูกควบคุมด้วยคำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำแรก (GSL) เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องเผชิญปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์ โดยใช้เวลาในการวิจัยทั้งหมด 4 สัปดาห์  และนำเสนอข้อมูลด้วยการแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ วิเคราะห์โดยใช้หลักจำนวนคำต่อนาที   ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้แบบฝึกการอ่านเร็วที่มีคำที่ปรากฏอยู่ในแบบทดสอบด้วยคำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำแรกนั้นช่วยให้นักเรียนสามารถมีพัฒนาการทางด้านการอ่านที่เร็วขึ้นมากที่สุดในช่วง 3 ชุดสุดท้าย คือ 18 คำต่อนาทีหรือเพิ่มขึ้น 24 % โดยค่าคะแนนเฉลี่ยจำนวนคำต่อนาทีในช่วงแรกคือแบบฝึกชุดที่ 1-5  ช่วงที่สองคือชุดที่ 6-10  และช่วงที่สามคือชุดที่ 11-13  นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดีมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน-หลังเรียนที่ 7.38 และ 9.10 ตามลำดับ และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนด้วยการแบบฝึกทักษะการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา

 

Abstract

Speed Reading Skill is considered an important goal and supported of reading instruction for learners of English. Especially, in the country that takes English as a foreign language. Reading skill is one necessary skill for current learning. For this study, the researcher designed a set of speed reading practice within a controlled vocabulary so that learners do not face lexical difficulties which many interrupt their reading. Analysis of the study reports on the results of practicing lasting four weeks. Analyzed data were presented by percentage and descriptive analysis under increasing in speed (WPM). The study found that using a set pf speed reading practice within the 1,000 words of English (General Service List; GSL), almost all learners increased their reading speed, most of the increase occurred in the last three texts. The average of the 40 students for the 1st – 5th texts was 63 words per minute, the average for the 6th – 10th texts was 72, and the average for the 11th – 13th texts was 90. The different average scores for the last three texts were 18 WPM, 24 %, it was the most increasingly. Moreover the learners could be more understand comprehension in texts that their reading. That is the average of the different between pretest and post test is 7.38 and 9.10 respectively, at the statistical significance level of 0.05. It is a suitable way of developing reading fast is to do a speed reading practice for learners of English.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ล่ามสมบัติ เ., หวานอารมณ์ อ., & ไชยสุข อ. (2013). แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา. Creative Science, 4(7), 35–46. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9970