วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยและบทความวิชาการ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเกษตร 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างนักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 3. เพื่อเป็นเอกสารรวบรวมรายงานและบทความวิจัยที่น่าสนใจ และมีคุณค่าทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ขอบเขต เป็นเอกสารเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ (บทความวิชาการปริทรรศน์ บทความวิชาการเทคนิค บทความวิชาการพิเศษ) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระการเผยแพร่ วารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี

Published: 2019-02-14

The Achievement and Satisfaction on Machine Elements Subject using SolidWorks Program

อภิรมย์ ชูเมฆา, ดลหทัย ชูเมฆา

1-9

STAND-UP AID EQUIPMENT FOR ELDERS

สุคนธ์ อาจฤทธิ์, สุภลักษณ์ ศรีน้อย, ณภัทร อินทนนท์, มานิตย์ ธิมาทา

10-18

Drying Kinetics of Mints Tea in Spouted Bed System

บดินทร์ชาติ สุขบท, สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ, บัญชา เกิดมณี, สมบัติ ทีฆทรัพย์

18-29

Comparison of Various Parameters Effects on Hydrogen Generation of the Gasoline Engine Working with Gasoline-Hydrogen Dual Fuel System

ไพรทูล ไชยวงศา, ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์, วีระพันธ์ ด้วงทองสุข

30-40

The Design and Development of Dissolved Oxygen Alarming Instrument

ธฤต ม่วงพลับ, อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์, สิริวิช ทัดสวน

41-52