สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Mentor : ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล

บรรณาธิการ: รศ.ดร.วีระพันธ์ ดวงทองสุข

เจ้าของ   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ที่ปรึกษา

 • ดร.ฉัททวุฒิ  พีชผล                                           อธิการบดี

บรรณาธิการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์  ด้วงทองสุข           มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

กองบรรณาธิการภายใน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์  ด้วงทองสุข            กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวาเอกไชโย  ธรรมรัตน์   กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนิภา  บริบูรณ์สุขศรี        กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์  โอธนาทรัพย์           กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฐิติ์  บรรจงศิริ                     กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
 • ดร.ภานุวัฒน์  แตระกุล                                        กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)

กองบรรณาธิการภายนอก

 • ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ                      กรรมการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร  วานิชพงษ์พันธุ์       กรรมการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช  อินต๊ะ                        กรรมการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์  ภิรมย์ภักดิ์               กรรมการ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิระ  สายศร                          กรรมการ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์  ชาญวุฒิธรรม          กรรมการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 • รองศาสตราจารย์ มนตรี  คำเงิน                             กรรมการ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการบริหาร

 • รองศาสตราจารย์ สิริวิช  ทัดสวน                        (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฐิติ์  บรรจงศิริ                   (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราธร แก้วแสง                    (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพงษ์  กาญจนวงศ์กุล      (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)

ฝ่ายพัฒนา ดูแลปรับปรุงเวปไซต์

 • นางณัฐภาวี  จิระภาพันธ์
 • นางสาวชุมภูนุช  แย้มรู้การ
 • นางสาวรุ่งทิวา  ลังกาพินธ์

ฝ่ายเลขานุการ

 • นางณัฐภาวี  จิระภาพันธ์
 • นางสาวชุมภูนุช  แย้มรู้การ

 

SAU วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถ.เพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 0-2807-4500-27 ต่อ 404

เว็บไซต์:  saujournalst.sau.ac.th    

อีเมล์: saujournalst@sau.ac.th