การสั่นสะเทือนของเรือ

Main Article Content

วัฒนา น้อยทอง

บทคัดย่อ

การสั่นสะเทือนของเรือที่มากเกินไป เป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบขับเคลื่อน ความเสียหายต่อโครงสร้างเรือ และความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่อยู่บนเรือ ถึงแม้ระดับของการสั่นสะเทือน ไม่สูงมากที่จะทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าว แต่ก็ยังทำให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกสบายต่อการปฏิบัติงานหรือพักอาศัยในเรือ รวมถึงส่งผลให้วงรอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆของเรือเพิ่มมากขึ้น เครื่องจักรใหญ่ เครื่องจักรช่วย และใบจักร เป็นแรงกระตุ้นหลักที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนกับเรือ ตัวเรือจะเปรียบเสมือนคานแบบปลายทั้งสองข้างเป็นอิสระซึ่งอยู่ภายใต้แรงพลวัตต่างๆ ทั้งนี้ แรงพลวัตจาก เครื่องจักรใหญ่และเครื่องจักรช่วยจะถูกส่งผ่านไปยังฐานแท่นเครื่อง จุดรองรับ และส่งต่อไปยังตัวเรือ แรง พลวัตจากเพลาใบจักรจะถูกส่งผ่านแบริ่งเพลาใบจักรไปยังตัวเรือ การหมุนของใบจักรทำให้เกิดความดันนซ้ำที่ไม่คงที่รอบๆผิวของตัวเรือ การตอบสนองของเรือต่อแรงพลวัตเหล่านี้ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนต่อโครงสร้างเรือและอุปกรณ์ต่างๆในบทความนี้ จะไม่ลงลึกเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของการสั่นสะเทือน แต่จะกล่าวเน้นถึงสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนกับเรือ และวิธีการแก้ไขหรือลดการสั่นสะเทือนของเรือที่สร้างเสร็จแล้ว

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Dr. C.B. Barrass. (2004). Ship vibration. Ship design and performance for masters and mates. First edition. Elsevier Butterworth-Heinemann

Jan Babicz. (2015). Encyclopedia of ship technology. Second edition. WÄRTSILÄ CORPORATION

https://www.marineinsight.com/naval-architecture/types-of-vibrations-on-shipsmachinery-vibrations/