เผยแพร่แล้ว: 2020-10-19

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 2563

ปกวารสาร มจพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การออกแบบเบื้องต้นโดยการหาจุดเหมาะสมสำหรับอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงในแนวดิ่งแบบตั้งหาง

ลักษมณ์ สวัสดิผล, ชินภัทร ทิพโยภาส, วิศว์ ศรีพวาทกุล, ทศพล ฉายานนท์

600-611