เผยแพร่แล้ว: 2020-04-14

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 2563

ปกวารสาร มจพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พัฒนาการพอลิเมอร์ชีวภาพสู่นวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก

ชนิกา ชื่นแสงจันทร์, ณัฐวุฒิ คงกล่อม, มาลินี ศรีอริยนันท์

183-185

การใช้วัสดุทางการเกษตรในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็งและไขมันเชื้อเพลิงอัดแท่ง

ธมนันท์ คำพา, เธียรวุฒิ ดนตรี, นัจภัค สุขสวัสดิ์, ศิริธรรม สิงห์โต

186-198

คุณสมบัติของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์

ขัตติย ชมพูวงศ์, ธนากร ภูเงินขำ, ชุดาภัค เดชพันธ์, สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์, ปริญญา จินดาประเสริฐ

280-290

การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจพลิกผัน

ธิดารัตน์ อริยะประเสริฐ, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

314-323

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ตามโมเดลประเทศไทย 4.0

ยุทธ ปณิธานวงศ์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, สมนึก วิสุทธิแพทย์, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์

351-360