การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Main Article Content

พรสวรรค์ ปัญญาวิชัย
วิเชียร โสมณวัฒน์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการศึกษาพลศาสตร์ของของไหลเชิงคำนวณของการไหลแบบหนืดโดยการรวมพจน์ของการพาและผลจากอุณหภูมิในสภาวะคงตัวเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศในรูปแบบต่าง ๆ กันของเทคโนโลยีปล่องลมแสงอาทิตย์เพื่อที่จะหารูปแบบที่เหมาะสมในการใช้งานจริง โดยศึกษาถึงผลของอัตราส่วนระหว่างรัศมีของส่วนกักเก็บพลังงานและความสูงของปล่องลมต่อประสิทธิภาพของเทคโนโลยีปล่องลมแสงอาทิตย์  โดยสัดส่วนระหว่างรัศมีของส่วนกักเก็บพลังงานและความสูงของปล่องลมที่ใช้ในการศึกษามีค่า 3 รุ่น โดยสัดส่วนเท่ากับ 1 : 1, 1.2 : 1 และ 1 : 1.2 โดยคุณสมบัติการไหลของอากาศที่ใช้ศึกษานั้นได้แก่ ค่าเฉลี่ยของความเร็ว อุณหภูมิ และความดัน ของอากาศในระบบ ผลจากการวิเคราะห์พบว่าค่าความเร็วและความดันเฉลี่ยในรุ่นที่ 3 นั้นมีค่ามากสุด และมีความเหมาะสมในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างจริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] Schlaich J, et al. Solar Chimneys. Encyclopedia of Physical Science and Technology. 1990 Yearbook; Academic Press: 513-520.
[2] Zhou X, Wang F, Ochien RM. A review of solar chimney power technology. A review of solar chimney power technology. October 2010; 14: 2315-2338.
[3] Dai YJ, Huang HB, Wang RZ. Case study of solar chimney power plants in Nortwestern regions of China. Renewable Energy. 2003; 28: 1295-1034.
[4] Mullett LB. The Solar Chimney - Overall Efficiency, Design and Performance. International Journal of Ambient Energy. 1987; Vol. 8, No. 1: 35-40.
[5] Nizetic S, Ninic N, Klarin B. Analysis and feasibility of implementing solar chimney power plants in the Mediterranean region. Energy. 2008; 33: 1680-1690.
[6] Hamdan MO. Analysis of a solar chimney power plant in the Arabian Gulf Region. Renewable Energy journal homepage(online). 2010 : 1-6 Available from: http://www.elsevier.com/ locate/ renene.
[7] Larbi S, Bouhdjar A, Chergui T. Performance analysis of a solar chimney power plant in the southwestern region of Algeria. Renewable and Sustainable Energy Reviews. January 2010; 14: 470-477.
[8] Asnaghi A, Ladjevardi SM. Solar chimney power plant performance in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews. January 2012; 16: 3338-3390.
[9] Koonsisuk A, Chitsomboon T. A single dimensionless variable for solar chimney power plant modeling. Solar Energy. December 2009; 83: 2136-2143. (in Thai)
[10] Tingzhen M, Wei L, Guoling X, Yanbin X, Xuhu G, Yuan P. Numerical simulation of the solar chimney power plantsystems coupled with turbine. Renewable Energy. May 2008; 33: 897-905.
[11] Koonsisuk A, Chitsomboon T. Accuracy of theoretical models in the prediction of solar chimney performance. Solar Energy. October 2009; 83: 1764-1771. (in Thai)
[12] Dechaumphai P, Kanjanakijkasem W. A finite element method for viscous incompressible thermal flows. Science Asia. 1999; 25: 165-172.
[13] Dechaumphai P. Computational fluid dynamics by Finite Element and Finite Volume Methods. Chulalongkorn University Press, 2010; 2nd edition:
[14] Kanjanakijkasem W. A finite element method for steady-state viscous incompressible flow. [Master of Engineering Thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 1998.
[15] Sommanawat W. , Niyompanitpattana S. and Shithongtum A. Preliminary investigation of a solar chimney power plant in ASEAN: A case study in an Emerald Triangle region. [Completed report of ASEAN research project]. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat University; 2014.
[16] Panyawichai P. and Sommanawat W. Analysis of air flow in the solar chimney by finite element method. In: Monchai Tiantong and Natthapong Nanthasamroeng, Editor. The 1st National Conference on Industrial Technology and Engineering (NCITE 2019); 19 October 2015; Faculty of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. Ubon Ratchathani: Faculty of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. Ubon Ratchathani; 2015: 36-50.