การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Main Article Content

พรสวรรค์ ปัญญาวิชัย
วิเชียร โสมณวัฒน์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการศึกษาพลศาสตร์ของของไหลเชิงคำนวณของการไหลแบบหนืดโดยการรวมพจน์ของการพาและผลจากอุณหภูมิในสภาวะคงตัวเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศในรูปแบบต่าง ๆ กันของเทคโนโลยีปล่องลมแสงอาทิตย์เพื่อที่จะหารูปแบบที่เหมาะสมในการใช้งานจริง โดยศึกษาถึงผลของอัตราส่วนระหว่างรัศมีของส่วนกักเก็บพลังงานและความสูงของปล่องลมต่อประสิทธิภาพของเทคโนโลยีปล่องลมแสงอาทิตย์  โดยสัดส่วนระหว่างรัศมีของส่วนกักเก็บพลังงานและความสูงของปล่องลมที่ใช้ในการศึกษามีค่า 3 รุ่น โดยสัดส่วนเท่ากับ 1 : 1, 1.2 : 1 และ 1 : 1.2 โดยคุณสมบัติการไหลของอากาศที่ใช้ศึกษานั้นได้แก่ ค่าเฉลี่ยของความเร็ว อุณหภูมิ และความดัน ของอากาศในระบบ ผลจากการวิเคราะห์พบว่าค่าความเร็วและความดันเฉลี่ยในรุ่นที่ 3 นั้นมีค่ามากสุด และมีความเหมาะสมในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างจริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] J. Schlaich, et al,“Solar Chimneys,” Encyclopedia of Physical Science and Techno logy, 1990 Yearbook, Academic Press, pp. 513-520
[2] X. Zhou, F. Wang and R.M.Ochieng, “A review of solar chimney power tech- nology”. A review of solar chimney power technology,14, pp. 2315-2338, October 2010.
[3] Y.J.Dai และคณะ,ศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าปล่องลมแสงอาทิตย์ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน.(2010).
[5] L.B. Mullett, “The Solar Chimney - Overall Efficiency,Design and Performance,” International Journal of Ambient Energy, Vol. 8, No. 1, 1987, pp. 35-40
[6] H. Lautenschlager, et. al, "New Results from the Solar Chimney Prototype and Conclusions for Large Power Plants," European Wind Energy Conference, Ham burg, FRG., Oct 1984, pp. 231-235
[7] S. Larbi, A. Bouhdjar and T. Chergui, “Performance analysis of a solar chimney power plant in the southwestern region of Algeria” .Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, pp. 470-477,January 2010.
[8] A. Asnaghi and S.M. Ladjevardi, “Solar chimney power plant performance in Iran”. Renewable and Sustainable Energy Reviews,16, pp. 3338-3390, January 2012.
[9] A. Koonsisuk and T. Chitsomboon, “A single dimensionless variable for solar chimney power plant modeling”. Solar Energy,83, pp. 2136-2143, December 2009.
[10] M. Tingzhen, L. Wei, X. Guoling, X. Yanbin, G. Xuhu and P.Yuan, “Numerical simulation of the solar chimney power plantsystems coupled with turbine”. Renewable Energy, 33, pp. 897-905, May 2008.
[11] A. Koonsisuk and T. Chitsomboon, “Accuracy of theoretical models in the prediction of solar chimney performance”. Solar Energy, 83, pp. 1764-1771, October 2009.
[12] P.Dechaumphai and W. Kanjana- kijkasem, “A finite elementmethod for viscous incompressible thermal flows”. Science Asia,25, pp. 165-172, 1999.
[13] ปราโมทย์ เดชะอำไพ, ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการคำนวณพลศาสตร์ของไหล. พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[14] วรสิทธ์ กาญจนกิจเกษม, ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการไหลแบบไม่อัดตัวชนิดหนืดที่สภาวะอยู่ตัว, วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2541.
[15] http://www.gid.cimne.upc.edu/
[16] วิเชียร โสมณวัฒน์, สุรศักด์ิ นิยมพานิชพัฒนา และ อโศก ศรีทองธรรม, การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีปล่องลมแสงอาทิตย์ในเขตภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษา บริเวณสามเหลี่ยมมรกต, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยอาเซียน,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, พ.ศ.2557
[17] พรสวรรค์และวิเชียร, การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, พ.ศ.2558