การจัดการขนส่งขยะรีไซเคิลด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

นรัตว์ รัตนวัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขนส่งขยะรีไซเคิล ด้วยการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งและอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยการขนส่งขยะเริ่มต้นด้วยการส่งยานพาหนะจากบริษัทรีไซเคิลไปรับขยะรีไซเคิลจากแหล่งกำเนิดขยะ (จุดรวมขยะประจำตำบล) จำนวน 12 แห่ง ลักษณะของถนนถูกพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์ต่ออัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม
ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป Lingo v. 11 ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาของเมืองกรณีศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งแบบเดิมกับแบบวิธีที่นำเสนอ พบว่าเมืองกรณีศึกษาสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยร้อยละ 5,155.80 ลิตรต่อปี หรือประมาณกว่า 134,514.82 บาทต่อปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
รัตนวัย น., “การจัดการขนส่งขยะรีไซเคิลด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 98–109, เม.ย. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB), Thailand Logistics Report 2017 [Internet]. 2019.[cited 2019 January 10] available from: http://www.nesdb.go.th/ (in Thai)

Goodyear Commercial Tire Systems. Factors Affecting Truck Fuel Economy. [Internet]. 2019. [cited 2019 January 10] available from: https://www.goodyeartrucktires.com/pdf/resources/ publications/factors_affecting_truck_fuel_economy.pdf

Ministry of Transport. Strategy for the Development of the Thai Transportation System for 20 Years (2017-2036) [Internet]. 2019. [cited 2019 January 10] available from: http://www.otp. go.th/uploads/

tiny_uploads/PolicyPlan/1-PolicyPlan/25600316-OpertionPlan/25600316-OpertionPlan3.pdf (in Thai)

The Secretariat of The House of Representatives. Thailand Economic Reform Issues [Internet]. 2019.[cited 2019 January 10] available from: http://library2.parliament.go.th/giventake/

content_nrcinf/nrc2557-issue6-abst01.pdf (in Thai)

SMEs Knowledge Center. Truck Transportation [Internet]. 2019. [cited 2019 January 10] available from: http://www.sme.go.th/upload/mod_download/03-004.PDF/ (in Thai)

Ministry of Energy. Oil Plan 2015 [Internet]. 2019. [cited 2019 January 15] available from: http://www.eppo.go.th/index.php/th/plan-policy/tieb/oilplan (in Thai)

Das S and Bhattacharyya B. Optimization of Municipal Solid Waste Collection and Transportation Routes. Waste Management. 2015; 43: 9-18.

Kositanont W. LIMEC. [Internet]. 2019 [cited 2019 January 15] available from: http://wisonk.

wordpress .com/ (in Thai)

Community solid waste management action plan Phetchabun Province Communication. [Internet]. 2019 [cited 2019 January 15] available from: http://www.phetchabunlocal.go.th/ attachments/982.pdf (in Thai)

Sukkrajang K , Rattanakool T Sriyom K , and Auttaphut P. Overview of Transportation Solution Technique and Evaluation. Journal of Industrial Technology: Suan Sunandha Rajabhat University. 2017; 5(2): 104-114. (in Thai)

Kanchanakarankul D and Tia W. Analysis of Energy Consumption and Greenhouse Gas (GHG) Emission of Parcel Post in The Metropolitan Area. Engineering Journal Chiang Mai University. 2017; 24 (3): 98-111. (in Thai)

Mathew TV and Krishna Rao KV. Introduction to Transportation Engineering. India: Indian Institute of Technology Bombay. 2006.

Saelee P, Wichitphongsa W and Puangyam H. The Case Study of “Ratsamee 2015 Limited Partnership”: A Vechcle Routing Problem Solved using Linear Programming: Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal. 2017; 10(2): 48-59. (in Thai)

Rieck J, Ehrenberg C and Zimmermann J. Many-to-Many Location-Routing with Inter-Hub Transport and Multi-Commodity Pickup-and-Delivery. European Journal of Operational Research. 2015; 236: 863-878.

Tang J, Yu Y and Li J. An Exact Algorithm for the Multi-trip Vehicle Routing and Scheduling Problem of Pickup and Delivery of Customers to the Airport. Transportation Research Part E. 2015; 73: 114-132.

Huang S. Solving the multi-compartment capacitated location routing problem with pickup-delivery routes and stochastic demands. Computers and Industrial Engineering. 2015; 87: 104-113.

Pitakaso R. Meta-Heuristic for Solving Production Planning and Logistics Management Problems. Bangkok: TPA Publishing; 2011. (in Thai)