การออกแบบและพัฒนาเครื่องร่อนทรายแบบกึ่งอัตโนมัติ

Main Article Content

ศุภมาศ ปั้นปัญญา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ พร้อมหาประสิทธิภาพของเครื่องร่อนทรายแบบกึ่งอัตโนมัติ ประกอบด้วยโครงสร้างเครื่องที่มีขนาดความสูง 100 เซนติเมตร ความกว้าง 70 เซนติเมตร ความยาวของตัวเครื่อง 120 เซนติเมตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้าเป็นเครื่องต้นกำลัง และใช้พูลเลย์ต้น 1.5 นิ้ว พูลเลย์ตาม 9 นิ้วสำหรับการสั่นสะเทือนของตะแกรงเพื่อคัดขนาดความละเอียดของทราย โดยตะแกรงร่อนทรายมีขนาดรู 3 เบอร์ ได้แก่ เบอร์ 4 ขนาดรู 4.75 มิลลิเมตร, เบอร์ 10 ขนาดรู 2.03 มิลลิเมตร และเบอร์ 50 ขนาดรู 0.356 มิลลิเมตร ตามลำดับ เครื่องร่อนทรายแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถปรับมุมเอียงของตะแกรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดขนาดได้ 7 องศา คือ ตั้งแต่ 8 – 14 องศา จากการทดสอบการคัดขนาดทรายจำนวน 100 กิโลกรัม และเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องร่อนทรายแบบกึ่งอัตโนมัติกับแรงงานคน ผลการวิจัยพบว่า เครื่องร่อนทรายแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถคัดขนาดทรายได้ 3 ขนาดตามเบอร์ 4, 10 และ 50 ได้ปริมาณทราย 2.67, 51.33 และ 45.67 กิโลกรัม ตามลำดับ ใช้เวลาในการทำงาน 2.26 นาที มีประสิทธิภาพในการร่อนทรายที่ 98.67 เปอร์เซ็นต์ ที่มุมเอียง 10 องศา และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคัดขนาดทรายของเครื่องร่อนทรายแบบกึ่งอัตโนมัติกับแรงงานคน ในระยะเวลา 3, 6 และ 9 นาที ปริมาณทรายที่ร่อนได้ของเครื่องร่อนทรายแบบกึ่งอัตโนมัติกับแรงงานคน คือ 8.47, 16.94, 25.41 และ 44.78, 89.56, 134.34 กิโลกรัม ตามลำดับ การวิเคราะห์และประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1.25 เดือน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ปั้นปัญญา ศ. . ., “การออกแบบและพัฒนาเครื่องร่อนทรายแบบกึ่งอัตโนมัติ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 50–62, เม.ย. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

Patrajukul B. Industrial Supplies. Bangkok : SE-EDUCATION Public Company Limited, 2016. (in Thai)

Jaiyen K. Learn and operate the microcontroller. Bangkok: Innovative Technology Publishing House, 2559. (in Thai)

Department of Civil Engineering Faculty of Engineering Chiang Mai University. Analysis of the aggregate size by sieve [Internet]. 2018 [Accessed May 22, 2018] available http://civil.eng.cmu.ac.th/

courses/materials-testing/c2 (in Thai)

HJ Van de Straete, J De Schutter, P Degezelle, R Belmans Servo motor selection criterion for mechatronic applications IEEE-ASME Trans March, 3 (1998), pp. 43-50

Yaemphuan P. Engineering economics. Bangkok: SE-EDUCATION Public Company Limited, 2013. (in Thai)

Pongmahan C. The design and construction of the sand screen to size. [thesis] Chiang Mai: Mechanical technology program Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Lanna, 2013 (in Thai)