การสำรวจข้อมูลน้ำท่วมเบื้องต้นร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดทำแผนที่น้ำท่วมในตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง
นพดล แก้วจันทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนที่น้ำท่วมในตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของการเกิดน้ำท่วม 4 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง น้อย และไม่มีผลกระทบ ตามสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมที่ได้จากการสอบถามประชากรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ผลการศึกษาพบว่า ประชากรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน 1,238 ครัวเรือน โดยระดับความรุนแรงของน้ำท่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางตามริมฝั่งแม่น้ำเหมืองและแม่น้ำลอย แต่ประชากรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในระดับรุนแรงมีจำนวน 2 หมู่บ้าน ซึ่งจากผลของการสำรวจภาคสนามร่วมกับแบบสอบถามพบว่า มีพื้นที่รองรับน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่รองรับน้ำบริเวณ ฌาปนสถาน พื้นที่รองรับน้ำของแม่ลอยหลวง และพื้นที่นาข้าว ที่สามารถขุดลอกและปรับปรุงคันกั้นน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ กักเก็บน้ำ แต่พื้นที่นาข้าวต้องปลูกข้าวก่อนเข้าฤดูกาลทำนาโดยใช้น้ำจากพื้นที่รองรับน้ำ 1 และ 2 และพื้นที่นาข้าวดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่รองรับน้ำเมื่อเข้าฤดูกาลทำนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สุขอึ้ง ก. และ แก้วจันทร์ น., “การสำรวจข้อมูลน้ำท่วมเบื้องต้นร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดทำแผนที่น้ำท่วมในตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 1–10, เม.ย. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

Dhanarun S, Amornsanguansin J. Application of geographic information system for flood risk area assessment in Angthong province. Journal of Environmental Management. 2010; 6(2): 19-34. (in Thai)

Pantaewan P. Basic minimum needs and health status among Thai people in NongSarai sub-district, Pak Chong district, Nakhon Ratchasima province. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2013; 14(3): 196-202. (in Thai)

Prabpai S. A design and development of an information system for agriculture census of Thailand: A case study of the National Statistical Office Ministry of Information and Communication Technology. [Master’s thesis]. Bangkok: Dhurakij Pundit University; 2013. (in Thai)

Eksiripong P, Jirakajohnkool S. Geographic information systems application for flood hazard analysis, in Chiang Mai municipality. Thai Journal of Science and Technology. 2014; 3(3): 148-159. (in Thai)

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA). Thailand flood monitoring system [internet]. 2018 [cited 2018 July 10]. Available from:. https://flood.gistda.or.th/. (in Thai)

Sri Don Chai Sub-District Administration Organization. Local development plan 4 years of Sri Don Chai Sub-District Administration Organization 2018-2021. Chiang Rai: Sri Don Chai Sub-District Administration Organization; 2017. (in Thai)

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA). L05_GISTDA_Tambon_2012 _50k [map]. Bangkok: Geo-Informatics and Space Technology Development Agency; 2012. (in Thai)

QGIS Development Team. QGIS Version 3.0.2 [internet]. 2018 [cited 2018 August 20]. Available from: https://qgis.osgeo.org

Chaikoolvatana A, Pakasit A. The development of geomatics related to gardening vegetable growth and insect pesticide usage in high risk areas: Three south-eastern provinces. King Mongkut’s Agricultural Journal. 2015; 33(3): 90-99. (in Thai)

Thuemun K. The creation of health map a community: A case study for diabetes in Tumbon Phaikordon Amphoe Muang Phitsanulok province, Thailand. [Bachelor’s Thesis]. Phitsanulok: Naresuan University; 2015. (in Thai)

Naka S. Analysis of Flood Risk Areas in the Upper Pasak River Basin, Lomsak, Phetchabun [Bachelor’s Thesis]. Phitsanulok: Naresuan University; 2015. (in Thai)

Suk-ueng K. Using a geographic information system for basic information database of the people in Si Don Chai sub-district, Thoeng district, Chiang Rai province. Chiang Rai: Faculty of Science and Technology, Chiang Rai Rajabhat University; 2018. (in Thai)

Sri Don Chai Sub-District Administration Organization. Development plan 3 years (2017-2019) of Sri Don Chai sub-district administration organization. Chiang Rai: Sri Don Chai Sub-District Administration Organization; 2016. (in Thai)

Rojburanawong A. The flood solution of agricultural area in Bann Bueng Somboon Bueng Or sub-district, Khamthaleso district, Nakhon Ratchasima province. [Master’s thesis]. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology; 2012. (in Thai)

The Chaipattana Foundation. Theories of Flood Solution under the Royal Initiative of His Majesty the King According to Flood Management Guidelines [internet]. 2017 [cited 2017 November 20]. Available from:. https://www.chaipat.or.th/site_content/67-5/248-theory-of-flooding-prob lems-due-to-royal-by-way-of-management-of-flood-overflow.html. (in Thai)