เผยแพร่แล้ว: 2020-10-23

บทบรรณาธิการ

ผเดิม หนังสือ

The Efficient Forecast of Demand Side Management for Flight Simulator Energy Management System

กฤษณะ สุขดี, วัชระ วงค์ปัญโญ

106-119

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการถ่ายเทความร้อนภายในกำแพงหลายชั้น

วิศรุต คล้ายแจ้ง, นพรัตน์ โพธิ์ชัย, สมภูมิ มีชาวนา

120-130