การศึกษาระยะการยิงปืนลูกซองกับพื้นที่เฉลี่ยการกระจายของกลุ่มกระสุนปืนลูกซอง 9 เม็ด

Main Article Content

ศศิธร เลิศเกียรติบัญชา
ธิติ มหาเจริญ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายของกลุ่มกระสุนปืนลูกซอง 9 เม็ด และทำการเปรียบเทียบพื้นที่เฉลี่ยของกลุ่มกระสุนปืนลูกซอง 9 เม็ด ที่ระยะยิง 5 เมตร, 10 เมตร, 15 เมตร และ 20 เมตร จากการยิงปืนลูกซอง 2 ประเภทได้แก่ ปืนลูกซองเรมิงตันรุ่น 870 ปั๊มแอ๊กชั่น มีความยาวลำกล้อง 20 นิ้ว และปืนลูกซองเบเนลลี เซมิออโต้ มีความยาวลำกล้อง 18 นิ้ว โดยปืนลูกซองทั้ง 2 กระบอกใส่โช้คแบบอิมพรูฟ ไซเลนเดอร์ ทำการยิงทดสอบโดยใช้กระสุนปืนลูกซองไทยอาร์ม 9 เม็ด (SG) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบแบบที (t-test) ผลการวิจัย พบว่าจากการยิงปืนลูกซองความยาวลำกล้อง 20 นิ้วและ 18 นิ้ว โดยใส่โช้คแบบอิมพรูฟ ไซเลนเดอร์ นั้น ในระยะ 5 เมตร, 10 เมตร, 15 เมตร และ 20 เมตร มีพื้นที่เฉลี่ยการกระจายของกลุ่มกระสุนปืนลูกซอง 89.04 ตารางเซนติเมตร, 595.15 ตารางเซนติเมตร, 1,276.96 ตารางเซนติเมตร และ 3,206.21 ตารางเซนติเมตรตามลำดับ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาวุธปืนลูกซองต่างประเภทกันมีความยาวลำกล้องต่างกันใส่โช้คชนิดเดียวกันมีพื้นที่เฉลี่ยของกลุ่มกระสุนปืนลูกซอง 9 เม็ด ไม่แตกต่างกัน และระยะ ยิงปืนลูกซองห่างจากเป้ายิงที่แตกต่างกัน มีพื้นที่เฉลี่ยการกระจายของกลุ่มกระสุนปืนลูกซอง 9 เม็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Article Details

How to Cite
[1]
เลิศเกียรติบัญชา ศ. และ มหาเจริญ ธ., “การศึกษาระยะการยิงปืนลูกซองกับพื้นที่เฉลี่ยการกระจายของกลุ่มกระสุนปืนลูกซอง 9 เม็ด”, Crma. J., ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 47–57, ต.ค. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

คำพิพากษาฉบับเต็มคดีเสือดำ "พราน" เป็นคนยิง-ชำแหละ "เปรมชัย" ให้ปืนใช้. (21 มีนาคม 2562). โพสต์ทูเดย์. สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/social/general/583959.

ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2563). สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม) หน่วยงานทั่วประเทศ. สืบค้นจาก http://pitc.police.go.th/dirlist.

วิสูตร พันธ์แก้ว. (2560). การศึกษารูปแบบการกระจายของกลุ่มลูกกระสุนปราย รูปแบบของรอยรูของลูกกระสุนปรายกระสุนปืนลูกซอง และ Gun Shot Residue (GSR) ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า จากการยิงปืนพกลูกซอง ประกอบขึ้นเอง ขนาด 12 ที่พบในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง. (วิทยานิพนธ์). สืบค้นจาก : http://www.scdc6.forensic.police.go.th/images/file/web.pdf.

อยากรู้ไหม... เมืองไทยมีปืนถูกกฎหมายกี่กระบอก? (8 ธันวาคม 2555) สำนักข่าวอิศรา. สืบค้นจาก https://www. isranews.org/isranews-scoop/18106-gun.html.

Arslan, M. M., Kar, H., Üner, B., and Çetin, G. (2011). Firing distance estimates with pellet dispersion from shotgun with various chokes: an experimental, comparative study. Journal of forensic sciences, 56(4), 988–992.

Cakir, I., Cetin, G., Uner, H. B., and Albek, E. (2003). Shot range estimation based on pellet distribution in shots with a pump-action shotgun. Forensic science international, 132(3), 211–215.

Ghadipasha, M., Najari, F., Alimohammadi, A. and Khalilzaden, M. (2018). Spreading Pellets in Hitting Bullet of Shotgun from Close Distance: A Case Report and Review of the Literature. Iranian Red Crescent Medical Journal, 20(4), 5p.

Plebe, A., and Compagnini, D. (2012). Estimating shot distance from limited pellets pattern. Forensic science international, 222(1-3), 124–131.