เผยแพร่แล้ว: 2020-10-18

การวิเคราะห์การถ่ายเทมวลและความร้อนในเตาวัสดุพรุนแบบไม่อ่มตัวภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้าสำหรับหม้อสนามทหาร

สุวิมล เสนีวงค์ ณ อยุธยา, อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง, ธัชพงศ์ กรีวัชรินทร์, ไชยณรงค์ จักรธรานนท์

136-147