การวิจัยประเมินผลโครงการพลิกฟื้นศักยภาพชุมชนสู่ศูนย์การท่องเที่ยวเรียนรู้บ้านหุบเมย

Main Article Content

พิมลพรรณ อุโฆษกิจ
จุฑานาถ ภูเจริญ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
อุโฆษกิจ พ. และ ภูเจริญ จ., “การวิจัยประเมินผลโครงการพลิกฟื้นศักยภาพชุมชนสู่ศูนย์การท่องเที่ยวเรียนรู้บ้านหุบเมย”, Crma. J., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 82–93, พ.ค. 2010.
บท
บทความวิจัย