การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน

Main Article Content

พิมลพรรณ อุโฆษกิจ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
อุโฆษกิจ พ., “การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน”, Crma. J., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 60–81, พ.ค. 2010.
บท
บทความวิจัย