การวิเคราะห์การถ่ายเทมวลและความร้อนในเตาวัสดุพรุนแบบไม่อ่มตัวภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้าสำหรับหม้อสนามทหาร

Main Article Content

สุวิมล เสนีวงค์ ณ อยุธยา
อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง
ธัชพงศ์ กรีวัชรินทร์
ไชยณรงค์ จักรธรานนท์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เสนีวงค์ ณ อยุธยา ส., สุขแสงพนมรุ้ง อ., กรีวัชรินทร์ ธ., และ จักรธรานนท์ ไ., “การวิเคราะห์การถ่ายเทมวลและความร้อนในเตาวัสดุพรุนแบบไม่อ่มตัวภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้าสำหรับหม้อสนามทหาร”, Crma. J., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 136–147, พ.ค. 2010.
บท
บทความวิจัย