การศึกษาปฏิกริยาการเกิด Triacetone Triperoxide (TATP)

Main Article Content

อมรเทพ สมราช

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
สมราช อ., “การศึกษาปฏิกริยาการเกิด Triacetone Triperoxide (TATP)”, Crma. J., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 120–126, พ.ค. 2010.
บท
บทความวิจัย