ความสามารถในการรับแรงดัดและแรงอัดของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.ภายใต้การคำนวณแบบใช้หน้าตัดประสิทธิผล

Main Article Content

วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ
ณัฐพร นุตยะสกุล
ชวน จันทวาลย์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
พัฒน์วิชัยโชติ ว., นุตยะสกุล ณ., และ จันทวาลย์ ช., “ความสามารถในการรับแรงดัดและแรงอัดของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.ภายใต้การคำนวณแบบใช้หน้าตัดประสิทธิผล”, Crma. J., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 160–168, พ.ค. 2010.
บท
บทความวิจัย