การทอริแฟคชั่นเปลือกแมคคาเดเมียและกะลากาแฟจากแก๊สไอเสียแห้งและแก๊สไนโตรเจน

ผู้แต่ง

  • สุภาภรณ์ กลิ่นเกสร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • คณิต มานะธุระ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.11

คำสำคัญ:

ทอริแฟคชั่น, แก๊สไอเสีย, เปลือกแมคคคาเดเมีย, กะลากาแฟ, การสูญเสียน้ำหนัก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการทอริแฟคชั่นของเปลือกแมคคาเดเมียและกะลากาแฟที่อุณหภูมิ 200 250 และ 300 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที ภายใต้บรรยากาศแก๊สไอเสียแห้ง (ออกซิเจนร้อยละ 5 โดยปริมาตร) และไนโตรเจนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมีและสมรรถนะทอริแฟคชั่น (ผลผลิตเชิงมวล ค่าความร้อน ผลผลิตเชิงพลังงานและการสูญเสียน้ำหนัก) จากการศึกษาพบว่า อุณหภูมิที่สูงและการทอริแฟคชั่นโดยแก๊สไอเสียช่วยเพิ่มปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจึงสามารถกำจัดความชื้นและสารระเหยบางส่วนได้มากกว่าเมื่อเทียบกับไนโตรเจน ส่งผลให้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงทอริไฟด์มีค่าเพิ่มขึ้น ค่าความร้อนของเปลือกแมคคาเดเมียและกะลากาแฟที่ผ่านการทอริแฟคชั่นโดยแก๊สไอเสียและไนโตรเจนมีค่าอยู่ระหว่าง 23.97-30.36 และ 25.64-30.25 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และ 21.48-29.16 และ 24.93-29.53 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตเชิงมวลและผลผลิตเชิงพลังงานจากแก๊สไอเสียมีค่าลดลงมากกว่าการใช้ไนโตรเจน การใช้แก๊สไอเสียทิ้งจากกระบวนการเผาไหม้ร่วมกับการทอริแฟคชั่นมีความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนในการปรับสภาพผลิตเชื้อเพลิงและอาจช่วยประหยัดพลังงานในหม้อไอน้ำ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rokni E, Ren X, Panahi A, Levendis YA. Emissions of SO2, NOx, CO2, and HCl from Co-firing of coals with raw and torrefied biomass fuels. Fuel. 2018 Jan;211:363–74.

Dudley B. BP statistical review of world energy. BP Statistical Review, London, UK, 2018.

Available from:https://www.bp.com/content/dam/bp/business sites/en/global/corporate/pdfs/news -and-insights/speeches/bp-statistical-review-of- world-energy-2018.pdf Accessed 6th August 2018].

Kaewpad K, Suktakjan K, Pipatnapipop C, Munnasak S. Angular Rotary Macadamia Nut

Cracker Machine. RMUTP Research Journal, 2016;10(2). Thai.ล

Bates RH. "Five. The International Coffe Organization: An International Institution". Analytic Narratives,Princeton: Princeton University Press, 1999;194- 230.

Coffee production business. Department of Business Development. Available from: https://www.dbd.go.th/ download/document_file/ Statisic/2562/T26/T26_201901.pdf [Accessed 19th September 2021].

Onsree T, Tippayawong N, Williams T,McCullough K, Barrow E, Pogaku R, Torrefaction of pelletized corn residues with wet flue gas. Bioresour Technol.2019;285:121330.

Bach QV, Skreiberg Ø. Upgrading biomass fuels via wet torrefaction: A review and comparison with dry torrefaction. Renew Sustain Energy Rev. 2016 Feb;54:665–77.

Sukiran MA, Abnisa F, Wan Daud WMA, Abu Bakar N, Loh SK. A review of torrefaction of oil palm solid wastes for biofuel production. Energy Convers Manag. 2017 Oct;149:101–20.

Bridgeman TG, Jones JM, Shield I, Williams PT. Torrefaction of reed canary grass, wheat straw and willow to enhance solid fuel qualities and combustion properties. Fuel. 2008 May;87 (6): 844–56.

Mahantadsanapong N, Ngernyen Y. Torrefaction of Pelletizing Fuel from Solid Waste of Sugar Industry. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2020;20(1):65-75. Thai.

Uemura Y, Omar W, Othman NA, Yusup S, Tsutsui T. Torrefaction of oil palm EFB in the presence of oxygen. Fuel. 2013 Jan;103:156–60.

Onsree T, Tippayawong N, Williams T, McCullough K, Barrow E, Pogaku R, Lauterbach J. Torrefaction of pelletized corn residues with wet flue gas. Bioresource technology. 2019;285:121330.

Nhuchhen DR. Prediction of carbon, hydrogen, and oxygen compositions of raw and torrefied biomass using proximate analysis. Fuel. 2016 Sep;180:348–56.

Uemura Y, Saadon S, Osman N, Mansor N, Tanoue K ichiro. Torrefaction of oil palm kernel shell in the presence of oxygen and carbon dioxide. Fuel. 2015 Mar;144:171–9.

Sharma S Meena R, Sharma A, Goyal P kumar. Biomass Conversion Technologies for

Renewable Energy and Fuels: A Review Note. IOSR J. Mech Civ Eng. 2014;11(2):28–35.

Bergman PC, Kiel JH. Torrefaction for biomass upgrading. InProc. 14th European Biomass Conference, Paris, France 2005 Oct 17; 2005. p. 17-21.

Zhang C, Ho SH, Chen WH, Fu Y, Chang JS, Bi X. Oxidative torrefaction of biomass nutshells: Evaluations of energy efficiency as well as biochar transportation and storage. Appl Energy. 2019 Feb;235:428–41.

Cao L, Yuan X, Li H, Li C, Xiao Z, Jiang L, et al. Complementary effects of torrefaction and co-pelletization: Energy consumption and characteristics of pellets. Bioresour Technol.

Jun;185:254–62.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23

How to Cite

กลิ่นเกสร ส. ., & มานะธุระ ค. . (2022). การทอริแฟคชั่นเปลือกแมคคาเดเมียและกะลากาแฟจากแก๊สไอเสียแห้งและแก๊สไนโตรเจน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 7(2), 40–48. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.11