การใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสอบเทียบแบบจำลองชลศาสตร์สำหรับโครงข่ายท่อน้ำประปา: จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ณัชพล จารุวิมลกุล ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • จิรเมธ ช้างคล่อม ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • อดิชัย พรพรหมินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • สุรชัย ลิปิวัฒนาการ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.10

คำสำคัญ:

การสอบเทียบแบบจำลอง, โครงข่ายท่อน้ำประปา, พื้นที่เฝ้าระวัง, กระบวนการหาค่าเหมาะสมที่สุด

บทคัดย่อ

แบบจำลองโครงข่ายท่อน้ำประปาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการ ซึ่งการใช้แบบจำลองที่เป็นตัวแทนของโครงข่ายท่อน้ำประปาจริงได้ต้องทำการสอบเทียบ งานวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอกระบวนการสอบเทียบแบบจำลองชลศาสตร์โดยลดค่าผลรวมผลต่างกำลังสองของอัตราการไหลจากแบบจำลองกับค่าตรวจวัด และ แรงดันจากแบบจำลองกับค่าตรวจวัด โดยอาศัยวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดตามวิธีการ Brent’s Method ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 1) หาค่าสัมประสิทธิ์จำลองการรั่วที่เหมาะสมที่สุด 2) ปรับค่ารูปแบบการใช้น้ำโดยอ้างอิงกับข้อมูลการใช้น้ำ 3) ปรับแก้ค่าระดับจุดตรวจวัดแรงดัน และ 4) ปรับค่าความขรุขระของผนังท่อเริ่มจากอายุเส้นท่อ งานวิจัยนี้ได้ทดลองกับ 24 พื้นที่เฝ้าระวังของการประปานครหลวงสาขาสมุทรปราการโดยยกมา 1 พื้นที่เพื่ออภิปรายผล ซึ่งได้ผลรวมผลต่างกำลังสองอัตราการไหลและแรงดันเท่ากับ 4 (ลบ.ม./ชม.)2 และ 0.44 (ม.)2 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lipiwattanakarn S, Kaewsang S, Charuwimolkul N, Changklom J, Pornprommin A. theoretical estimation of energy balance components in water networks for top-down approach. Water. 2021 Jan;13(8):1011.

Zhang Q, Zheng F, Duan HF, Jia Y, Zhang T, Guo X. Efficient numerical approach for simultaneous calibration of pipe roughness coefficients and nodal demands for water distribution systems. JWater Resour Plan Manag. 2018 Oct 1;144(10):04018063.

Jadhao RD, Gupta R. Calibration of water distribution network of the Ramnagar zone in

Nagpur City using online pressure and flow data. Appl Water Sci. 2018 Mar 1;8(1):1–10.

Khedr A. Automated Calibration of Real Water Distribution Networks: City X Case Study. Masters thesis. University of Waterloo, Ontario; 2016.

Ormsbee LE. Implicit network calibration. J Water Resour Plan Manag. 1989 Mar

;115(2):243–57.

Brent RP. Algorithms for minimization without derivatives, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall; 1973, p.195.

Sabbagh K, Safri A, Zabot M. Pre-Localization approach of leaks on a water distribution

network by optimization of the hydraulic model using an evolutionary algorithm. MDPI Water. 2018;588:1-9

Sharp WW, Walski TM. Predicting internal roughness in water mains. J - Am Water Works

Assoc. 1988 Nov;80(11):34–40.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23

How to Cite

จารุวิมลกุล ณ. ., ช้างคล่อม จ., พรพรหมินทร์ อ. ., & ลิปิวัฒนาการ ส. . (2022). การใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสอบเทียบแบบจำลองชลศาสตร์สำหรับโครงข่ายท่อน้ำประปา: จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 7(2), 30–39. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.10