การเฝ้าระวังน้ำสูญเสียสำหรับโครงข่ายท่อประธานด้วยวิธีสมดุลน้ำ

ผู้แต่ง

  • แพรวา จาววงศ์สันต์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • จิรเมธ ช้างคล่อม ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • อดิชัย พรพรหมินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • สุรชัย ลิปิวัฒนาการ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.9

คำสำคัญ:

ท่อประธาน, น้ำประปา, น้ำรั่ว, น้ำสูญเสีย, สมดุลน้ำ

บทคัดย่อ

น้ำสูญเสียในระบบสูบจ่ายน้ำเป็นปัญหาสำคัญของหน่วยงานประปาของประเทศไทย โดยระบบสูบจ่ายน้ำสามารถแบ่งเป็นโครงข่ายท่อประธานและโครงข่ายท่อจ่ายน้ำ การประปานครหลวง (กปน.) คาดว่าโครงข่ายท่อประธานมีน้ำสูญเสีย 60-120 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำเสนอระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียท่อประธานด้วยวิธีสมดุลน้ำสำหรับ 4 เส้นทางของสาขาประชาชื่นของ กปน. ที่มีข้อมูลมาตรวัดค่อนข้างน่าเชื่อถือ การทำสมดุลน้ำที่ใช้มี 2 วิธี คือ 1) สมดุลน้ำระยะยาว โดยคำนวณน้ำสูญเสียต่อเนื่องจากข้อมูลมาตรถาวรในระบบตรวจวัดระยะไกล SCADA และ 2) สมดุลน้ำระยะสั้น ในกรณีมาตรถาวรบางตัวมีปัญหาจะปิดมาตรเพื่อไม่ให้น้ำไหลผ่านจุดนั้นในช่วงกลางคืนทำให้สามารถคำนวณน้ำรั่วได้ชั่วคราวประมาณ 2-3 ชั่วโมง ผลการทำสมดุลน้ำวิธีที่ 1 พบว่า สามารถคำนวณน้ำสูญเสียบนเส้นทางได้ดีหากมาตรทุกตัวทำงานปกติ และวิธีที่ 2 สามารถคำนวณน้ำสูญเสียชั่วคราวได้ดี โดยทั้งสองวิธีมีความคลาดเคลื่อนในหลักสิบ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แสดงว่าระบบเฝ้าระวังนี้มีประสิทธิภาพในการติดตามน้ำรั่วบนท่อประธานได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

MWA. Annual report 2019 Metropolitan Waterworks Authority. 2019. Thai

Lapprasert S, Pornprommin A, Lipiwattanakarn S, Chittaladakorn S. Energy balance of a trunk main network in Bangkok, Thailand: J AWWA. - Am Water Works Assoc. 2018 Jul; 110(7):E18–27.

US300FM UltrasonicFlowmeter (DISCONTINUED)Available from: https://www.yokogawa.com/th /solutions/products-and services/measurement /field - instruments - products/ flow - meters/ magnetic-flowmeters/#Overview [Accessed 1st

October 2021].

Magnetic Flowmeters Available from: https:// www. yokogawa.com/th/ solutions/ products- and - services/measurement/field - instruments- products/ flow- meters/ magnetic - flowmeters #Resources. [Accessed 1st October 2021].

Klingel P, Knobloch A. A review of water balance application in water supply. J. - Am

Water Works Assoc. 2015 Jul;107(7):E339–50.

Kanakoudis V, Muhammetoglu H. Urban water pipe networks management towards non-revenue water reduction: Two case studies from Greece and Turkey: Urban Water Pipe Networks Management Towards NRW Reduction. CLEAN - Soil Air Water. 2014 Jul;42(7):880–92.

Brammer M, Cartwright K, Collins D, Parker S. Best practice for upstream flow monitoring zones.London: UK Water Industry Research:2020.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23

How to Cite

จาววงศ์สันต์ แ., ช้างคล่อม จ. ., พรพรหมินทร์ อ. ., ใจแก้ว ช. ., & ลิปิวัฒนาการ ส. . (2022). การเฝ้าระวังน้ำสูญเสียสำหรับโครงข่ายท่อประธานด้วยวิธีสมดุลน้ำ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 7(2), 20–29. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.9