การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบบัว

ผู้แต่ง

  • ไกรสร วงษ์ปู่ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • ปริดา จิ๋วปัญญา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.3

คำสำคัญ:

เครื่องขึ้นรูป, ใบบัว, การอัดขึ้นรูปร้อน, ตัวประสาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบบัว โดยเริ่มดำเนินการจากการออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปโดยประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 1) ส่วนของเครื่องอัดไฮดรอลิค 2) ชุดแม่พิมพ์ขึ้นรูป และ 3) ชุดควบคุมอุณหภูมิ จากนั้นดำเนินการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุใบบัว ในอุณหภูมิ แรงกด เวลา และจำนวนชั้นของใบบัวแตกต่างกัน โดยจากศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการอัดขึ้นรูปชิ้นงานจากใบบัว คือ อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส แรงกด 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จำนวนใบบัวที่ใช้ในการขึ้นรูปจำนวน 4 ชั้น และใช้เวลา 5 นาที โดยผลการทดสอบแรงดึงแสดงให้เห็นว่า ภาชนะจากใบบัวสามารถรับความเค้นแรงดึงได้เท่ากับ 5.07 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร หรือ 735.34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เปอร์เซ็นต์การยืดตัว 1.11 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดสอบทางความร้อนของภาชนะจากใบบัวพบว่า เมื่อใส่น้ำร้อนลงในภาชนะ ภาชนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทันที ที่เวลา 1 นาที โดยภาชนะมีการพองตัวและมีการเปลี่ยนแปลง ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำที่ได้น้อยที่สุด คือ 69.27 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Sinlapasuwan P. Municipal solid waste: The Significant of Thailand. Environmental department. Bangkok. 2015; 4(7): 1-20. Thai.
[2] Pollution Control Department. 2019. Roadmap of Plastic waste management. Available online. http://infofile.pcd.go.th/waste/150825_1.pdf. [Accessed 14th August 2020].
[3] Bencha L, Chocharean N, Suma Y, Pasukphun N. Preliminary feasibility of using agricultural wasted in Chiang Rai province for “Green packaging” production. Proceeding of 12th Naresuan research; 2015. p. 418-419.
[4] Liwthaisong M. Production of biodegradable food packaging form banana sheath, Master thesis, Suranaree University of Technology; 2013.
[5] Tanman N. Development of biodegradable packaging from cassava stalk. Master thesis, Suranaree University of Technology; 2014.
[6] Phuwarowadom G, Praditdung S. The forming machine of cassava stalk. Project, Kasetsart University; 1997.
[7] Shogren RL, Tiefenbacher KF. Baked starch foams: starch modifications and additives improve process parameters. structure and properties. Indrustrial Crop and Products; 2002.
[8] Cinelli P, Chiellini E, Lawtom JW, Imam SH. Foamed articles based on potato starch, corn fibers and poly (vinyl alcohol). Polymer Degradation and Stability; 2005.
[9] Insurath J. Development of biodegradable packaging from palm oil fiber. Project, Suranaree University of Technology; 2014.
[10] Limboonrung T, Phun-apai N. Design and construction of a ware forming machine from water hyacinth. Proceeding of the 31st Mechanical Engineering Conference of Thailand; 2017 July 4-7; Mountain Ngam Resort Nakhon Nayok Province Which the Faculty of Engineering Srinakharinwirot University, Thailand; 2017. Thai.
[11] Sutthiyapiwat S, Phayoonpun T. Design and Development of Food Packaging Form Betel Husk to add Value for Strong Community and Economic Foundation. Princess of Naradhiwas University Journal. 2019;12(1) pp. 120-131. Thai
[ 12] ChaiKarm S, Juphakubup S, Boonyopas S. Development of property materials forming from Bamboo Sheath for produce Biodegradable Pot. 11th National & International Conference. Mach 27, 2020, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand
[13] Ampornpitak K, Thirasang S. The development of biodegradable food packaging form banana sheath. Project, Suranaree University of Technology; (2012).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-22

How to Cite

วงษ์ปู่ ไ. . ., & จิ๋วปัญญา ป. . (2021). การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบบัว. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(1), 19–27. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.3