การอัดก๊าซชีวภาพในถังบรรจุก๊าซและการใช้หุงต้ม

ผู้แต่ง

  • กลิ่นประทุม ปัญญาปิง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • รสสุคนธ์ จะวะนะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ขนิษฐา ราชบันเทิง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ธิดารัตน์ พิสิฐชัยกร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ธีรเมธ นาปรัง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.2

คำสำคัญ:

การอัดก๊าซชีวภาพ, ถังบรรจุก๊าซ, การหุงต้ม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณการอัดและเก็บก๊าซชีวภาพ และหาค่าความร้อนที่ได้จากก๊าซชีวภาพในถังบรรจุก๊าซที่ความดัน 4 บาร์ ทำการทดลองรวมจำนวน 3 ชุดทดลอง โดยใช้ถังบรรจุขนาด 4 6 และ 15.8 กิโลกรัม แต่ละชุดทำการทดลองชุดละ 3 ซ้ำ ผลการศึกษาพบว่าถังขนาด 6 กิโลกรัม มีปริมาณการอัดและเก็บก๊าซสูงที่สุด 12.07 ลิตรต่อนาที มีค่าของปริมาณการอัดและเก็บก๊าซสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.21 ของถังขนาด 15.8 กิโลกรัม และมีค่าความร้อนสูงและต่ำของก๊าซชีวภาพ 33,318.00 และ 29,452.22 กิโลจูลต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ส่วนถังขนาด 15.8 กิโลกรัม มีปริมาณการอัดและเก็บก๊าซน้อยกว่าถังขนาด 4 และ 6 กิโลกรัมอยู่ 7.35 ลิตรต่อนาที ค่าความร้อนต่ำของก๊าซชีวภาพ มีค่าความร้อนที่ต่ำกว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว 1.69 เท่า ผลการศึกษาที่ได้นี้แสดงว่าถังขนาด 6 กิโลกรัม มีความเหมาะสมในการใช้หุงต้มในภาคสนาม

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Panyaping K, Montee P. Potential of biogas production from mixed leaf and food waste in anaerobic reactors. J Mater Cycles Waste Manage. 2018;20:723-737.
[2] Nahar K. Biogas production from Water Hyacinth (Eichhornia Crassipes). Asian J appl. sci. eng. 2012;1(1):9-11.
[3] Espito G, Frunzo L, Giordano, Liotta F, Panico A, Pirozzi F. Anaerobic co-digestion of organic wastes. Rev Environ Sci Biotechnol. 2012;11:325-341.
[4] Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE). Development of biogas production from solid waste in the community level. Proceedings of project on development of biogas production from solid waste in the community level; 2008 March 10; The Twin Tower Hotel, Bangkok. pp 93-129. Thai.
[5] Energy Research and Development Institute –Nakornping, Chiang Mai University. ‘Biogas’benefit and return. Availble from:http://www.erdi.cmu.ac.th/index_main.php/article/170?
category=14. [Accessed 6 March 2020]. Thai.
[6] Energy Research and Development Institute – Nakornping, Chiang Mai University. Compressed Biomethane Gas (CBG) production system. Available from: http://erdi.cmu.ac.th/index_main.php/servicesview?pid=5. [Accessed 27th January 2020]. Thai.
[7] Chiang Mai University. CMU administration on integrated solid waste management from separation to fermentation for CBG production. Available from: https://www.cmu.ac.th/article /a4311461e9644880-8336-ce490625fe5d. [Accessed 6 March 2020].
[8] Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE). Compressed Biomethane Gas; CBG. Available from: http: //www.pcd.go.th /file/Thailand%20Pollution%
620Report%2020 18_Thai .pdf. [Accessed 6 th March 2020]. Thai.
[9] Kanta U. Improving biogas for CBG. Proceedings of the annual meeting of the National Science and Technology Development Agency; 2015 April 1; Science Park. Pathum Thani. Thai.
[10] Singbua P, Suntivarakorn R. A study of biogas compression and utilization of biogas in motorcycle. KKU Res J (GS). 2011;11(1):39-50. Thai.
[11] Ray N.H.S, Mohanty M.K, Mohanty R.C. Biogas compression and storage system for cooking applications in rural households. Int. J. Renew. Energy Res. 2016;6(2):593-598.
[12] Innovation Intertrade Co., Ltd. The Difference of CNG and LPG. Available from:http://www.iitintertrade.com/index.php?lay=show&ac= article&Id=540013246&Ntype=15. [Accessed
2nd January 2020].
[13] Moaveni S. Engineering fundamentals: An introduction to engineering, SI ed. Canada: CENGAGE Learing; 2015. p. 251.
[14] Energy Research and Development Institute –Nakornping, Chiang Mai University. Training manual on application of biogas technology for treatment of wastes from local-liquor making process. (N.D.).
[15] The National Aeronautic and Space Administration’s Glenn Research Center. Gas density. Available from:https://www.grc. nasa. gov/www/k12/airplane/fluden.html. [Accessed 8th July 2019].
[16] Furey E. Percentage Change Calculator; Calculator Soup. Available from:https://www.calculatorsoup.com [Acessed 9th January 2020].
[17] Avallone AE, III Baumrister T, editors. Marks’ standard handbook for mechanical engineers.10th ed. New York:McGraw-Hill; 1996. P.4-26.
[18] Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE). Training manual on heat for energy responsible person on practicing. (N.D.). Thai.
[19] Thailand Renwable Energy for Community Association (TRECA). Biogas. Available from: http://www.reca.or.th/librarybiogas.aspx. [Accessed 28th December 2019].
[20] Bajracharya RTE, Dhungana AE, Thapaliya NE, Hamal GE. Purification and compression of biogas: a research experience. J Institute Eng. 2009;7(1):1-9.
[21] Nallamothu BR, Teferra A, Rao VB. Biogas purification, compression and bottling. Global J Eng, Design & Tech. 2013;2(6):34-36.
[22] KIS Group Sustainability. Biogas purification & bottling. Available from: https://www.kisgroup. net/biogas-purification.html.[Accessed7th January 2020].
[23] Singbua P, Suntivarakorn R. Development of biogas compression system for using in household. Proceedings of the First TSME International Conference on Mechanical Engineering. 2010 October 20-22, Ubon Ratchathani. Thailand.
[24] Pervez H. Caculating calorific value and heat energy of LPG. 2019. Available from:https://www.linkedin.com/pulse/calculating-calorific-value-heat-energy-lpg-md-hashib-Pervez. [Accessed 30th January 2020].

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-22

How to Cite

ปัญญาปิง ก. ., จะวะนะ ร. ., ราชบันเทิง ข. ., พิสิฐชัยกร ธ. ., & นาปรัง ธ. . (2021). การอัดก๊าซชีวภาพในถังบรรจุก๊าซและการใช้หุงต้ม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 6(1), 12–18. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2021.2