การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Ralstonia solanacearum ในดินเพาะปลูกด้วยการปล่อยน้ำร้อนจากท่อแนวตั้ง

ผู้แต่ง

  • ณัฐพงษ์ แกมทับทิม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
  • ศิริชัย เทพา สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำสำคัญ:

ท่อน้ำร้อน, น้ำร้อน, พื้นผิวดิน, โรคเหี่ยวเขียว, ใต้ดิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Ralstonia solanacearum ในดินเพาะปลูก ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียวของพืช โดยใช้เชื้อดังกล่าวจำนวน 4.7 × 107 colony forming unit/g soil ผลการทดลองพบว่าการปล่อยน้ำร้อนใต้ดินจากท่อแนวตั้ง 3 รู สามารถกระจายความร้อนไปยังชั้นดินที่ระยะห่าง 5 และ 10 cm ความลึกดิน 40 cm เมื่อเวลาปล่อยน้ำร้อนผ่านไป 240 min ผลการนับ Ralstonia solanacearum ที่เหลือหลังการทดลอง สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตได้ทั้งหมด

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Stapleton J. Soil solarization in various agricultural production systems. Crop Protection. 2000;19:837–841.

[2] Al-Karaghouli AA, Al-Kayssi AW. Influence of soil moisture content on soil solarization efficiency. Renewable Energy. 2001;24:131-144.

[3] Scopa A, Candido V, Dumontet S, Pasquale V, Miccolis V. Repeated solarization and long-term effects on soil microbiological parameters and agronomic traits. Crop Protection. 2009;28:818-824.

[4] Tjamos EC, Antoniou P, Tjamos SE. Implementation of soil solarization in Greece: conclusions and suggestions. Crop Protection. 2000;19:843-846.

[5] Pulat E, Coskun S, Unlu K, Yamankaradeniz N. Experimental study of horizontal ground source heat pump performance for mild climate in Turkey. Energy. 2009;34:1284-1295.

[6] Koyun A, Demir H, Torun Z. Experimental study of heat transfer of buried finned pipe for ground source heat pump applications. International Communications in Heat and Mass Transfer. 2009;36:739-743.

[7] Gao P, Zhou G. Study on temperature field around heat pipe underground based on line heat source theory. Energy and Buildings. 2011;43:2483-2487.

[8] Scopa A, Candido V, Dumontet S, Miccolis V. Greenhouse solarization: effects on soil microbiological parameters and agronomic aspects. Scientia Horticulture. 2008;116:98-103.

[9] Phitthayarachasak T, Thepa S, Kongkiattikajorn J. Solar energy system reduces time taken to inhibit microbial growth in soil. Renewable Energy. 2009;34:2467-2473.

[10] Gay P, Piccarolo P, Aimonino D, Tortia C. A high efficiency steam soil disinfestation system, part I: Physical background and steam supply optimization. Biosystems engineering. 2010;107:74-85.

[11] Gay P, Piccarolo P, Aimonino D, Tortia C. A high efficacy steam soil disinfestations system, part II: Design and testing. Biosystems engineering. 2010;107:194-201.

[12] Suttisong S, Rattanadecho P. The experimental investigation of heat transport and water infiltration in granular packed bed due to supplied hot water from the top: Influence of supplied water flux, particle sizes and supplied water temperature. Experimental Thermal and Fluid Science. 2011;35:1530-1534.

[13] Sun L, Song S, Fu L, Deng X, Wang D, Liang X, Li R, Shen Q. Exploring a soil fumigation strategy based on ammonium bicarbonate to control Fusarium wilts of cucurbits. Crop Protection. 2015;70:53-60.

[14] Zanón MJ, Font MI, Jordá C. Use of tomato crop residues into soil for control of bacterial wilt caused by Ralstonia solanacearum. 2011;30:1138-1143.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-30