การออกแบบของสายอากาศแท็กสำหรับการถ่ายโอนกำลังงานแบบไร้สายด้วยระบบอาร์เอฟไอดีที่ความถี่ 13.56 MHz

ผู้แต่ง

  • พัชราธรณ์ พูนเกตุ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • กมลชนก จันทร์ทองศรี ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • นิพนธ์ เลิศมโนกุล ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ศุภกิต แก้วดวงตา ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.12

คำสำคัญ:

การส่งผ่านกำลังงานแบบไร้สาย, การสื่อสารไรส้ ายระยะใกล้, อาร์เอฟไอดี

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบการสร้างและการทดสอบสายอากาศแท็กเพื่อการส่งผ่านกำลังงานแบบไร้สายด้วยระบบอาร์เอฟไอดีย่านความถี่สูง (13.56 MHz) โดยออกแบบสายอากาศแท็กแบบบ่วงให้มีขนาดใกล้เคียงกับบัตรสมาร์ทการ์ดมาตรฐานISO (5.4cm x 8.6 cm) สำหรับชิปไอซี 2 เบอร์ คือ MF1S5000 และ M24LR04 จากผลการทดสอบการรับส่งกำลังงานระยะการอ่านข้อมูลและระยะการส่งผ่านกำลังงานพบว่าแท็กต้นแบบทั้ง 2 ตัวสามารถรับส่งกำลังงานได้ซึ่งระยะของการอ่านและการส่งผ่าน กำลังงานสูงสุดจะอยู่ที่ระยะ 4 cm และระยะที่สามารถส่งกำลังงานได้สูงที่สุดอยู่ที่ระยะ 0-3 cm และสามารถเปลี่ยนพลังงานมาเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ในช่วงเท่ากับ 3-7 Vdc

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Kovintavewat. P, Cheunta. W, Kuankid. S,Buangam, W and Dinsakul. H. Radio Frequency Identification (RFID) System, Pathumthani: National Science and Technology Development Agency: NSTDA;2009.
2. Sresangnum. S. NFC and Related Threats, Available from : https://www.thaicert.or.th/papers/general/2013/pa2013ge001.html [Accessed 19th September 2015]. (Thai).
3. Sra-ium. N and Pattanatadapong T. The tendency to use technology Near Field Communication (NFC) in Thailand, Available from:http://161.246.18.199/telecom/download-document/nfc.html[Accessed 19th September 2015]. (Thai).
4. Nishioka Y, Hitomi K, Okegawa H, Mizuno T,Fukasawa T, Miyashita H and Iida Y. Design and Evaluation of HF/UHF dual-band RFID tag utilizing HF-Coil as UHF antenna conductor, IEEE Antennas and Propagation in Wireless Communications (APWC);2014, p. 225 – 228.
5. Phatarachaisakul T, Pumpoung T, Wongsiritorn P,Pansonboon R, .Phongcharoenpanich C. Printed antenna for HF and UHF RFID tag, Antennas and Propagation(ISAP); 2014, p. 513 – 514.(Thai).
6. The structure of the radio-frequency identification(Tag), Available from :http://www.id.co.th/component/conteNt/article/57-support/74-rfid-knowledge-stucture-rfid-tag [Accessed 5th December 2014].(Thai).
7. Cheunta. W, Kuankid. S and Kovintavewat. P.Radio frequency identification technology and applications. Faculty of Science and Technology,NPRU, Available from: http://www.ectithailand.org/Emagazine/views/60 [Accessed 5th December 2015]. (Thai).
8. Chusri. T, Charoentaveepon. N and A. Kunwongsarom,RFID Standard, Available from:http://seminaritm26.blogspot.com/p/rfid_386html [Accessed19th September 2015]. (Thai).
9. AN2972. Application note Designing an antenna for the M24LRxx-R and M24LRxxE-R, Available from :http://www.st.com/weweb/en/resource/technical/document/application_note/CD00232630.pdf[Accessed 21st August 2014].

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-12-01

How to Cite

พูนเกตุ พ., จันทร์ทองศรี ก., เลิศมโนกุล น., & แก้วดวงตา ศ. (2016). การออกแบบของสายอากาศแท็กสำหรับการถ่ายโอนกำลังงานแบบไร้สายด้วยระบบอาร์เอฟไอดีที่ความถี่ 13.56 MHz. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 1(2), 8–13. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2016.12