การยับยั้งเชื้อ E. coli ในน้ำผลไม้โดยสนามไฟฟ้าพัลส์

ผู้แต่ง

  • ชัชวาลย์ กันทะลา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติกร วงค์จันทร์แก้ว บริษัท ไดอิเล็กทริค เทคโนโลยี จำกัด
  • พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.8

คำสำคัญ:

จุลินทรีย์อีโคไล, น้ำผลไม้, สนามไฟฟ้าพัลส์, การยับยั้งเชื้อ

บทคัดย่อ

ศึกษาการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ E. coli ในน้ำส้มและน้ำฝรั่งโดยใช้สนามไฟฟ้าพัลส์ ดำเนินการทดลองโดยเติมเชื้อ      E. coli ลงไปในน้ำส้มและน้ำฝรั่งปริมาณ 106 CFU/ml จากนั้นนำมาทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ความเข้ม 20 kV/cm ความถี่ 1 เฮิร์ท ที่จำนวนพัลส์ 500,  600, 700, 800 และ 900 พัลส์ ตามลำดับ ตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดแบบ nonselective ทั้งก่อนและหลังการทดสอบ โดยการเลี้ยงเชื้อบนอาหารแข็งบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อนับจำนวนเซลล์แบคทีเรียเริ่มต้นและยังมีชีวิตอยู่ ผลการศึกษาพบว่าสนามไฟฟ้าพัลส์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E. coli ในน้ำผลไม้ทั้งสองได้ถึง 6 log reduction ความถี่ 1 เฮิร์ท และจำนวนพัลส์มากกว่า 600 พัลส์

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Allende A. Tomas-Barberan FA, Gil MI. Minimal Processing for Healthy Traditional Foods. Trends in Food Science and Technology. 2006;17:513-519.
2. Pasteurization Available form :https://www.horapa.com/webboard/show.php?No=190 [Accessed 27th November 2016]
3. PasteurizationAvailable form :https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet4/cell/past.htm [Accessed 27th November 2016]
4. Kempkes M. A., Pulsed electric field (PEF) systems for commercial food and juice processing, Diversified Technologies, Inc., USA: Woodhead Publishing Limited, 2010
5. Intra P, Yawootti A, Asanavijit V, Manopian P, Pengmanee C, Somsri N. Inactivation of E. coli in Milk Tea Undergoing Pulsed Electric Field Pasteurization, KMUTNB J.2015; Vol. 25, No. 3, Sep. - Dec. Thai.
6. SANCHEZ-MORENO C, PLAZA L, ELEZ-MARTINEZ P, DE ANCOS B, MARTIN-BELLOSO O, PILAR CANO M. Impact of High Pressure and Pulsed Electric Fields on Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Orange Juice in Comparison with Traditional Thermal Processing, J of Agr and F Chem. 2015; 53, 4403-4409, June
7. Mosquea-Melgar J, Raybaudi-Massilia R M, Martin-Belloso L. Microbiological shelf life and sensory evaluation of fruit juices treated by high-intensity pulsed electric fields and antimicrobials, f and bio proc.2012; 205-214
8. Cortes C, Esteve M J, Frigola A. Color of orange juice treated by High Intensity Pulsed Electric Fields during refrigerated storage and comparison with pasteurized juice, F Con. 2008 (19); 151–158
9. Heinz V, Toepfl S, Knorr D. Impact of Temperature on Lethality and Energy Efficiency of Apple Juice Pasteurization by Pulsed Electric Fields Treatment, 2003;Inno F Sci and En Tech.2003;vol. 4, 167-175
10. Oziemblowski M,. Kopec W. Pulsed Electric Fields (PEF) as an Unconventional Method of Food Preservation, Pol J of F and Nut Sci. 2005;vol. 14/55, SI 1, 31-35
11. Jeyamkondan S, Jayas D.S, Holley R.A. Pulsed Electric Field Processing of Foods: A Review, J of F Pro Mark, 1999;vol. 62,1088-1096
12. Panyamuangjai V, Janthara S, Kusuya R, Yawootti A,. Intra P. Application of Pulsed Electric Field for Milk Pasteurization, KMUTT Res and Dev J, 2012; vol. 35, no. 4, 469-484, Thai.
13. Barbosa-canovas G.V, Pothakamury U.R. Palou E, Swanson B.G. Non-thermal Preservation of Food, New York: Marcel Dekker, 1998.
14. Addeo K. M. Process for the use of pulsed electric fields coupled with rotational retorting in processing meals ready to eat (MRE). U.S., US6083544A (Patent) 2000.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-01

How to Cite

กันทะลา ช., วงค์จันทร์แก้ว น., อินต๊ะ พ., & รัตนเดโช ผ. (2017). การยับยั้งเชื้อ E. coli ในน้ำผลไม้โดยสนามไฟฟ้าพัลส์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2(2), 1–9. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2017.8