การออกแบบระบบควบคุมและการบันทึกข้อมูลระยะไกลเพื่อโรงเรือนสำหรับการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ APRS โปรโตคอล

ผู้แต่ง

  • นิมิตร หงษ์ยิ้ม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  • สมศักดิ์ มิตะถา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.4

คำสำคัญ:

การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์, การเกษตรอัจฉริยะ, ระบบการวัดอุณหภูมิและความชื้น, โปรโตคอลระบบสื่อสารระยะไกล APRS

บทคัดย่อ

การนำระบบไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในโรงปลูกมาควบคุมการทำการเกษตร โดยควบคุมความสัมพันธ์ของอุณหภูมิต่อความชื้นทีมีความละเอียดถึง ± 5% มีการคำนวณมาจากการหาค่าเฉลี่ยของเซ็นเซอร์จำนวน 4 ตัว ซึ่งในการทดลองนี้ที่ติดตั้งไว้ภายในโรงปลูกและมีการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และควบคุมการเพิ่มผลผลิตของการปลูกพืชตามเงื่อนไขของพืช แต่เนื่องจากข้อจำกัดสำหรับบางพื้นที่ๆไม่มีอินเตอร์เน็ตซึ่งงานวิจัยนี้ได้แก้ปัญหาโดยการนำการส่งข้อมูลเพื่อผ่านคลื่นวิทยุโดยใช้เลือกใช้การส่งข้อมูล APRS (Automatic Position Report System) โปรโตคอล ซึ่งสามารถนำข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นไปบันทึกผลเข้าสถานีรับเพื่อส่งเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในอีกพื้นที่ๆอยู่ห่างไปได้มากกว่า 1-2 กิโลเมตร เป็นผลการทดลอง

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Vedder, P.J.C., “Modern Mushroom Growing. Stanley Thornes, Cheltenham”, (1978), pp. 420.
2. Willits, D.H., Karnoski, T.K. and McClure, W.F.,. “A microprocessor-based control system for greenhouse research-Part I hardware”. Trans. ASAE, 23: 1980, 68- p.692,698.
3. Tantau, H.-J., “The ITG digital greenhouse climate control system for energy saving”, Gartenbauwissenschaft, ,1984, 49: p.140-143
4. Saffell, R.A. and Marshall, B., “Computer control of air temperature in a glasshouse” . J. Agric.Eng. Res., ,1983, 28: p.469-477.
5. Cengel, Yunus A., and Michael A. Boles. "An engineering approach." ENERGY1 ,2002,: 51.
6. Giabaklou, Zahra, and John A. Ballinger. "A passive evaporative cooling system by natural ventilation." Building and Environment 31.6 ,1996: p.503-507.
7. Tschierpe, J.J., Environmental factors and mushroom growing, Part II. Mushroom J. 1973, 2:p.77-94.
8. Atmel 8-BIT Microcontroller with /8/16/32 Kbytes in system programmable Flash. Available from: http://www.atmel.com/devices/atmega328p.aspx [Accessed 5th Feb 2017].
9. DHT11-Humidity & Temperature Sensor DatasheetAvailable from: http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf [Accessed 5th Feb 2017].
10. Chaiyasoonthorn, S; Hongyim, N; Mitatha, S.”Building Automatic Packet Report System to report position and radiation data for autonomous robot in the disaster area”. Proceeding of Control, Automation and Systems (ICCAS), 2015 15th International Conference on. IEEE, 2015. p. 85-88.
11. Hongyim, N; Mitatha, Chaiyasoonthorn, S; S.”Microcontroller Based for Smart mushroom cropping proceeding of 8th ECTI-CARD 2016, Huahin, Thailand. P.599-602.
12. APRS Database Web-Server.Tierr 2 Cross connected backbone detail. Available from: http://aprs2.net/t2network.phpl [Accessed 5th Feb 2017].
13. APRS.fi APRS Database Web-Server. Available from: http://aprs.fi/page/about_technical [Accessed 5th Feb 2017].

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-01-01

How to Cite

หงษ์ยิ้ม น., & มิตะถา ส. (2018). การออกแบบระบบควบคุมและการบันทึกข้อมูลระยะไกลเพื่อโรงเรือนสำหรับการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ APRS โปรโตคอล. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 3(1), 19–29. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2018.4