วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเป็ดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือน มกราคม- มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม สามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

Published: 31-12-2015

The optimal of Biomass Resource Management to ethanol production of industrial Investment

อดุลย์สมาน สุขแก้ว, ฐกฤต ปานขลิบ, พิสุทธิ์ แท่นทอง, เทวฤทธิ์ วาฤทธิ์, ณัฎฐพัชร์ ศิริภัทรปิยปาน, ปานทิพย์ บุญส่ง, ปรีดา จันทวงษ์, สุวิจักขณ์ สุวรรณหิรัญกุล

1-11

Energy savings in High-Pressure Reciprocating Air Compressor

วีรินทร์ งามเลิศรัศมี, กฤติเดช ดวงใจบุญ, อุดมศักดิ์ บุญศรีโรจน์

12-21

Estimation Surface Tension of Vegetable Oils from Saponification Number and Iodine Value by Multiple Liner Regression

สุริยา พันธ์โกศล, ติณณภพ จุ่มอิ่น

22-28

Evaluation of the efficiency of ozone treatment on wastewater in the battery plant.

ไพโรจน์ หอมอ่อน, มงคล จงสุพรรณพงศ์

29-39

The Innovative reduction odor of Latex Sludge

เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี, สมพร ประเสริฐส่งสกุล, ยุพดี ชัยสุขสันต์

40-51

Assembly Line Balancing Improvement: A Case Study of Freezer Factory

ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์, นุชสรา เกรียงกรกฎ

52-63

Decision Support System for Production Planning by Heuristic and Fuzzy Logic Techniques

ประไพ ศรีดามา, ปิยะนันต์ อิสสระวิทย์, คณกร สว่างเจริญ

64-75