เจ้าของ

 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

 

 ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.รุจา ผลสวัสดิ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บรรณาธิการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐกฤต ปานขลิบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

กองบรรณาธิการ

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ดำรง ขุมมงคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา จันทวงษ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รองศาสตราจารย์ สมชัย นรเศรษฐ์โศภน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิระ สายศร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ ไทยแซ่บ 

มหาวิทยาลัยชินวัตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต แต่งศรี

มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์  ดีรอด

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ภูเก้าล้วน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา สำราญหันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ดร.สุนทร แสงเพชร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

ดร.สุรชาติ  จันทรชิตร 

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

 

ดร.เชษฐ์ภณัฏ ปัญญวัชรวงศ์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ไชยนันทน์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

ดร.สุทธิลักษณ์  ชุนประวัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

อาจารย์จิรวัตน์  กรุณา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

อาจารย์สงกรานต์  ภารกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

อาจารย์ธเนศ วิลาสมงคลชัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ

 

 

อาจารย์ชลิดา โป๊ะมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

อาจารย์จุฑารัตน์ แก้วบุญชู

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม