Announcements

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 

 

รับพิจารณาบทความเผยแพร่วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ทุกปี

2019-05-02

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ !!!! 

 

สืบเนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  ในข้อ 2 ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer)

 

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน นั้น  ซึ่งวารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

ขอปรับเพิ่มเป็น 3 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. และยังมีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าลง

 

ทะเบียนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ เป็น 3,000 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

โดยเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ทุกปี โดยปีละ 2

 

ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม )  สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการดำเนิน

 

การที่ถูกต้องผู้แต่ง กรุณาอ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความให้เข้าใจโดยละเอียด (กรุณาศึกษา คำชี้แจง ขั้นตอน

 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่งบทความให้เข้าใจอย่างถูกต้อง) และชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความละ 3,000 บาท

 

โดยสามารถชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กองทุนวิจัย)

 

หมายเลขบัญชี  025-8-00800-2  ** ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 02-878-5084

 

รูปแบบบทความวิจัย

 

การดำเนินงานส่งบทความ.pdf_9.jpg