วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น วารสารเปิดรับบทความจาก ภายในและภายนอก รวมถึงต่างประเทศ แบบเต็มรูปแบบ รวมถึงบทความวิชาการ บทความที่เสนอมาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ วารสารจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความ นอกจากนี้อัตราการคัดลอกในระบบต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 เท่านั้น

      ทั้งนี้กองบรรณาธิการ เตรียมต้นฉบับจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และประเมินบทคัดย่อภาษาอังกฤษ อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

รับพิจารณาบทความเผยแพร่วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ทุกปี

2019-05-02

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ !!!! 

 

สืบเนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  ในข้อ 2 ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer)

 

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน นั้น  ซึ่งวารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

ขอปรับเพิ่มเป็น 3 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. และยังมีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าลง

 

ทะเบียนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ เป็น 3,000 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 

โดยเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ทุกปี โดยปีละ 2

 

ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม )  สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการดำเนิน

 

การที่ถูกต้องผู้แต่ง กรุณาอ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความให้เข้าใจโดยละเอียด (กรุณาศึกษา คำชี้แจง ขั้นตอน

 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่งบทความให้เข้าใจอย่างถูกต้อง) และชำระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความละ 3,000 บาท

 

โดยสามารถชำระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กองทุนวิจัย)

 

หมายเลขบัญชี  025-8-00800-2  ** ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 02-878-5084

 

รูปแบบบทความวิจัย

 

การดำเนินงานส่งบทความ.pdf_9.jpg

Vol. 10 No. 1 (2023)

Published: 22-06-2023

THE EFFECTIVE OF ELECTRIC ARC WELDING ON THE STRENGTH OF WELDED THIN STEEL PIPES JOINTED BY ADJUSTING VARIOUS PARAMETERS INVOLVED IN WELDING

Prayat Meeboongirt, ดร. เพชรรัตน์ จันทรทิณ, ดร. อนุรักษ์ จันทร์ศรี , พลโท ดร. พิทักษ์ เกียรติพันธ์

41-56

View All Issues

ISSN 2392-5701

Indexed in